ОС-2381/07.06.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 348/31.05.2023 г., постановено по Частно административно дело № 312/2023 г. по описа на съда, с което оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс инвест" ЕООД, гр. Казанлък срещу разпореждането за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС - Казанлък и прекратява производството по делото в тази част.