РЕШЕНИЕ
№1003
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.06.2023 г., Протокол №57


Относно: ОС_2402/15.06.2023 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №993/25.05.2023 г., прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „На проведеното заседание на ОбС Казанлък през месец май, разгледахме Доклад с вх. №ОС-2355/12.05.2023 г. на общинска администрация, касаещ: премахване на сгради, частна общинска собственост, построени върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък. Въз основа на внесения доклад, Общински съвет Казанлък гласува и прие с 28 гласа следното решение:

1. Да се премахнат сгради, частна общинска собственост, разположени в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот I в кв. 30 по ПУП на град Казанлък, както следва:

- Сграда с идентификатор 35167.504.7836.70 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 358 кв. м, сглобяема конструкция.

 - Сграда с идентификатор 35167.504.7836.71 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 362 кв. м, сглобяема конструкция.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите.“

В законоустановения 7 - дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък беше депозирана Заповед №АК-01-72/06.06.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА връща за ново обсъждане, като незаконосъобразно наше Решение №993/25.05.2023 г.

Като мотив за оспорването се сочи, че: „В съответствие с чл.22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-72/31.05.2023 г. постъпиха Решения по Протокол №55 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 25.05.2023 г.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №993/25.05.2023 г. на Общински съвет Казанлък е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №993/25.05.2023 г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.197 от ЗУТ, Общински съвет Казанлък приема следното:

По т. 1. Да се премахнат сгради, частна общинска собственост, разположени в поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот I в кв. 30 по ПУП на град Казанлък, както следва:

- Сграда с идентификатор 35167.504.7836.70 е предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 358 кв. м, сглобяема конструкция.

- Сграда е идентификатор 35167.504.7836.71 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 362 кв. м, сглобяема конструкция.

По т. 2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

По т. 3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите.

Решението е прието с поименно гласуване, като „ЗА” са гласували 28 общински съветници, „ПРОТИВ” - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0.

В мотивите към решението се посочва, че конструкцията на сградите е сглобяема метална (тип „Дъговидно холандско хале“), която в следствие на физическо изхабяване е изцяло компрометирана, поради което вече не могат да се ползват като складове на общинска администрация. Имотът, върху който са построени сградите е собственост на „М+С Хидравлик“ АД. Дружеството е заявило сериозни инвестиционни намерения в този имот. Състоянието на сградите към настоящия момент не позволява ползването им, а същевременно е пречка за собственика на терена. Независимо, че конструкцията е сглобяема, не могат да бъдат преместени поради лошото състояние на металите.

Към решението са приложени актове за частна общинска собственост /АЧОС/ №120 и 123 от 31.07.1998 година; Скица №15-502435/11.05.2023 г. за сграда с идентификатор 35167.504.7836.71, издадена от СГКК - гр. Стара Загора; скица №15-502434/11.05.2023 г. за сграда с идентификатор 35167.504.7836.70, издадена от СГКК — гр. Стара Загора.

Видно от скица №15-502435/11.05.2023 г., издадена от СГКК - гр. Стара Загора, сграда с идентификатор 35167.504.7836.71 е собственост на „ДИКСИ“ ООД съгласно подробно описан в същата нотариален акт.

В правомощията на Общински съвет по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, но не и да се разпорежда с имоти и вещи частна собственост.

На следващо, място следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.197, ал.1 от ЗУТ, послужила като основание за приемане на Решение №993/25.05.2023 г. предвижда, че извън случаите по раздел III „Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи“, собственик може да премахне свой законен строеж, след като уведоми общинската (районната) администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър и след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл.11 от Закона за управление на отпадъците. Последният не е представен в материалите към решението и не е гласуван от Общински съвет Казанлък. Не се посочват и данни за надлежно уведомяване на АГКК.“

Съгласно моя резолюция в деловодството на ОбС Казанлък постъпи Писмо с вх. №2399/15.06.23 г. от кмета на общината, в което е изложено подробно становище по възраженията на Областния управител.

Горното становище съвпада със становището на юриста на общинския съвет. Изложените от Областния управител мотиви са основателни въпреки, че констатираните пропуски са несъществени.

1. Действително в приложената Скица  №15-502435/11.05.2023 г., издадена от СГКК - гр. Стара Загора, касаеща сграда с идентификатор 35167.504.7836.71, като собственик е посочен „ДИКСИ“ ООД.

В случая собствеността на Община Казанлък е доказана с актове за частна общинска собственост /АЧОС/ №120 и №123 от 31.07.1998 година, но този факт не е бил надлежно отразен в Кадастралната карта. Към момента на настоящото повторно решение е приложена Скица №15-643649/14.06.2023 г., издадена от СГКК Стара Загора, в която е заличен бившия собственик „ДИКСИ“ ООД и като собственик е записана Община Казанлък.

2. Относно забележката, че няма доказателства за спазване на изискванията на чл.197, ал.1 от ЗУТ следва да се отбележи, че посочените уведомления и План за управление на отпадъците, следва да са налични към момента на премахване на сградите, а не към момента на приемане на решението на Общински съвет. Въпреки това и за по-голяма яснота, предлагам да се допълни т.3 от решението, като кмета на общината бъде изрично задължен да предприеме всички необходими действия по чл.197 от ЗУТ, преди премахване на сградите.

Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид на това и с оглед на изложените по-горе съображения, предлагам на ОбС да приеме повторно свое Решение №993/25.05.2023 г.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.197 от Закона За устройство на територията,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение №993, прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., както следва:

1. Да се премахнат сгради, частна общинска собственост, разположени в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот I в кв. 30 по ПУП на град Казанлък, както следва:

- Сграда с идентификатор 35167.504.7836.70 е предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 358 кв. м, сглобяема конструкция.

- Сграда е идентификатор 35167.504.7836.71 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 362 кв. м, сглобяема конструкция.

 

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, при спазване изискванията на чл.197 от Закона за устройство на територията.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Областен управител на Област Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 20/06/2023 г.