ПОКАНА № 58

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2420/19.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения №№1, 3, 4, 11, 12 и 13.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2410/19.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед № 1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2023 г. на стойност 250 000 лв.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2404/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно промяна собствеността на Поземлен имот с идентификатор 06848.23.178 по КККР на с . Бузовград от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2386/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху част от Имот с идентификатор 35167.502.166.1.35, общинска собственост - обект в сграда с предназначение ”Офис център”, намиращ се на първи етаж от жилищна сграда за делова и административна дейност, с площ 39,60 кв. м, в гр. Казанлък, бул.”Княз Александър Батенберг” №12 от ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2387/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Теодосий Теодосиев за самостоятелен обект в сграда, с площ 186,84 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”инж. Феликс Вожели” №10, вх. В, ет. 1, обект №44.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2406/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2396/13.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2400/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор №35167.505.1696.2, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък, с адрес бул. ”Княз Ал. Батенберг” №87 в гр. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2407/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2408/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2409/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 2 бр. Поземлени имоти с идентификатори 27499.352.322 и 27499.352.1070, находящи се в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2391/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 с площ 159 кв.м. по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2403/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1500 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562, с площ 30 кв. м по Скица-проект №15382775/07.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастралната карта на гр. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2367/29.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 575/875 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9153, с обща площ 875 кв. м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 39100,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2374/01.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 7/507 идеални части от земя на собственици в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.295, с площ 507 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 34,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2401/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Шейново, с. Средногорово и гр. Казанлък.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2383/07.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция, инвентар и помещение за обитаване”, разположена в Поземлен имот №27499.171.7 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 27499.501.3071 с НПТ ”За второстепенна улица” , ПИ с идентификатор 27499.170.119 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път” и ПИ с идентификатор 27499.171.203 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път”, всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. С Писмо с вх. №ОС-2426/27.06.2023 г., докладът е оттеглен от вносителя!
ОС_2375/05.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 27499.180.337, върху част от Поземлен имот с идентификатор 27499.180.334, с начин на трайно ползване - ”за селскостопански, горски, ведомствен път” в землището на с. Енина, общ. Казанлък, с цел достигане до Поземлен имот 27499.180.181 - ”за местен път” (общински път IV клас Казанлък - Енина); 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 27499.180.334; 3. Одобряване на заданието по т.1, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

19. ОС_2394/12.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в редовно заседание при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 11 юли 2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2388/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Енина, общ. Казанлък за Поземлени имоти с идентификатори: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, 16780.64.43 по КККР на с. Г. Изворово, общ. Казанлък и УПИ II - 204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2405/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.682, с начин на трайно ползване (НТП) ”лозе” с площ от 572 кв.м, местност ”Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_899 От дата: 23.06.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ