РЕШЕНИЕ
№1012
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2400/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор №35167.505.1696.2, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък, с адрес бул. "Княз Ал. Батенберг" №87 в гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Жилищна сграда - еднофамилна“ с идентификатор 35167.505.1696.2 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък с административен адрес бул. „Княз Ал. Батенберг“ №87, гр. Казанлък.

На 13.06.2023 г. комисията, назначена със Заповед №1758/05.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата. Жилищната сградата представлява двуетажна полумасивна постройка, със застроена площ 76 кв.м и разгъната площ 152 кв.м. Изпълнена е със стени от тухли, подът между първият и вторият етаж е изграден от дюшеме върху дървен гредоред, покривна конструкция също е дървена  покрита с керемиди. Видимо от огледа е установено, че носещата дървена покривна конструкция, таванската конструкция и обшивка, както и керемидите на цялата сграда са в лошо състояние. Покривната конструкция на места е пропаднала и има изпочупени и липсващи керемиди. Таванската обшивка е напукана, има течове. Дъсчената обшивка и мазилката по стрехите е пропаднала на големи участъци. Сградата е с остаряла дървена дограма. Има изпочупени прозорци. Липсва Вик инсталация, а ел. инсталацията е компрометирана. Сградата е физически и морално остаряла, множество пукнатини по носещите зидове.

Строежът създава опасност за здравето и живота на живущите в него, поради естествено износване и компрометиране на покривната конструкция от действащите атмосферни влияния. В жилищната сграда няма настанени наематели и поради лошото състояние и

липсата на санитарно-хигиенни условия не може да се ползва като жилище, за настаняването на граждани с жилищни нужди. 

Във връзка с горните констатации и съгласно чл.196, ал.2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението да се ограничи достъпът до жилищна сграда с идентификатор 35167.505.1696.2 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък, поради изложените по-горе обстоятелства и същата може да бъде съборена.  

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградата е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на Общински съвет.“   

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахне сграда с идентификатор №35167.505.1696.2, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: бул. „Княз Ал. Батенберг“ №87 в гр. Казанлък.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена, при спазване изискванията на чл.197 от Закона за устройството на територията.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2023 г.