РЕШЕНИЕ
№1013
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2407/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №821/24.11.2022 г., изм. с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 21: Поземлен имот с идентификатор 35167.250.327 (три пет едно шест седем точка две пет нула точка три две седем) с площ 500 (петстотин) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 250.327, при граници с идентификатори: 35167.250.326, 35167.250.328, 35167.250.134. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4279/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №130, вх. №130/12.01.2023 г., Акт №99, т. 1, н. д. 103.

2. Под номер 22: Поземлен имот с идентификатор 35167.230.337 (три пет едно шест седем точка две три нула точка три три седем) с площ 315 (триста и петнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 230.337, при граници с идентификатори: 35167.230.338, 35167.230.339, 35167.230.43, 35167.230.340, 35167.230.336. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4278/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №129, вх. №129/12.01.2023 г., Акт №98, т. 1, н. д. 102.

 

3. Под номер 23: Поземлен имот с идентификатор 35167.240.388 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка три осем осем) с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 240.388, при граници с идентификатори: 35167.230.124, 35167.240.389, 35167.240.137, 35167.240.387. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4277/21.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №10, вх. №10/04.01.2023 г., Акт №8, т. 1, н. д. 8.

 

4. Под номер 24: Поземлен имот с идентификатор 35167.240.863 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка осем шест три) с площ 842 (осемстотин четиридесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 240.863, при граници с идентификатори: 35167.240.864, 35167.240.137, 35167.240.394, 35167.240.396, 35167.240.862. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4280/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №131, вх. №131/12.01.2023 г., Акт №100, т. 1, н. д. 104.

 

За имотите са изготвени данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва:

 

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 35167.250.327 с площ 500 кв. м.,

местност „Татарска могила“, гр. Казанлък

15,50

5190

500

2.

ПИ с идентификатор 35167.230.337 с площ 315 кв. м.,

местност „Татарска могила“, гр. Казанлък

9,80

3270

350

 

3.

ПИ с идентификатор 35167.240.388 с площ 480 кв. м.,

местност „Татарска могила“, гр. Казанлък

14,90

4980

500

4.

ПИ с идентификатор 35167.240.863 с площ 842 кв. м.,

местност „Татарска могила“, гр. Казанлък

26,10

8735

900

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки имот, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.„          

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

  

Р Е Ш И:

І. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на следните общински имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.250.327 (три пет едно шест седем точка две пет нула точка три две седем) с площ 500 (петстотин) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 250.327, при граници с идентификатори: 35167.250.326, 35167.250.328, 35167.250.134. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4279/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №130, вх. №130/12.01.2023 г., акт №99, т. 1, н. д. 103.

Начална тръжна цена: 5190 (пет хиляди сто и деветдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.230.337 (три пет едно шест седем точка две три нула точка три три седем) с площ 315 (триста и петнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 230.337, при граници с идентификатори: 35167.230.338, 35167.230.339, 35167.230.43, 35167.230.340, 35167.230.336. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4278/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №129, вх. №129/12.01.2023 г., акт №98, т. 1, н. д. 102.

Начална тръжна цена: 3270 (три хиляди двеста и седемдесет) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.240.388 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка три осем осем) с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 240.388, при граници с идентификатори: 35167.230.124, 35167.240.389, 35167.240.137, 35167.240.387. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4277/21.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №10, вх. №10/04.01.2023 г., акт №8, т. 1, н. д. 8.

Начална тръжна цена: 4980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.240.863 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка осем шест три) с площ 842 (осемстотин четиридесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „Татарска могила‘; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 240.863, при граници с идентификатори: 35167.240.864, 35167.240.137, 35167.240.394, 35167.240.396, 35167.240.862. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4280/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №131, вх. №131/12.01.2023 г., Акт №100, т. 1, н. д. 104.

Начална тръжна цена: 8735 (осем хиляди седемстотин тридесет и пет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.