РЕШЕНИЕ
№1016
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2391/09.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 с площ 159 кв.м. по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. и изменена с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет-Казанлък бе включен:

Под номер 14: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185, „За Обществено обслужване“ в кв.449 на гр. Казанлък.

 С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл.5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

 

Р Е Ш И:

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185, „За Обществено обслужване“ в кв.449 на гр. Казанлък. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №4387/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията под дв. вх №1521, вх. №1521/21.03.2023 г., Акт №181, том 5, н. дело 1062.

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум и пазарна оценка за имота по т. I.

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвянe на разработките по т. II, да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 24 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2023 г.