РЕШЕНИЕ
№1018
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2367/29.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 575/875 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9153, с обща площ 875 кв. м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 39100,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №94-С-6471-1/07.04.2023 г. от Стефка Петкова за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9153 с обща площ 875 кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот VII-9153 в кв. 467 по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решение №141/2020 г. на Общински съвет-Казанлък. Съгласно представените към заявлението - Заповед №675/22.04.2021 г. на кмет, вписана в СВ-Казанлък с дв. вх. №5101/27.07.2021 г., Aкт №6, т.18, н. д. 3618 и Нотариален акт №23, т.6, рег. №1571, д. 1105 от 22.03.2023 г. на СВ-Казанлък, Стефка Петкова е собственик на 300/875 идеални части от имота. За общинската част - 575/875 ид. части от поземления имот, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4412 от 21.04.2023 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2389, вх. №2390/25.04.2023 г., Акт №173, т. 8, н. д. 1691.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г, на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 5392,90 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404069639/19.04.2023 г. на дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 39 100,00 лева, без ДДС.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2,  чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

№4412/ 2023 г.

Стефка  Петкова

39 100,00

За жилищно строителство

575/875 ид. ч. от ПИ 35167.503.9153, площ 875 кв. м,  гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9153 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9155, 35167.503.9154, 35167.503.9453, 35167.503.9152, 35167.503.9165, предишен идентификатор: 35167.503.1251, 35167.503.1269, представляващ Урегулиран поземлен имот VII-9153 (седем за девет едно пет три) в кв. 467 (четири шест седем), устройствена зона „Жм1“, по Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141 от 23.03.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, чрез продажба на общинската част - 575/875 (петстотин седемдесет и пет към осемстотин седемдесет и пет) идеални части от земята, на съсобственика - Стефка Петкова от гр. Казанлък, за сумата от 39 100,00 (тридесет и девет хиляди и сто) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички дължими данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Стефка Петкова. Дължими данъци за сделката са: данък по Закона за данък добавена стойност(20% от стойността на земята) и данък по Закона за местните данъци и такси(2% от стойността), такса вписване в Агенция по вписванията в размер на 1%  от стойността и режийни разноски в размер на 2% от стойността и дължим данък по ЗДДС. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Стефка Петкова, адрес: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.