РЕШЕНИЕ
№1019
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2374/01.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 7/507 идеални части от земя на собственици в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.295, с площ 507 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 34,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са подадени Заявления с вх. №94-П-4646-1/2023 г. от Пенка Панайотова, Ирина Дичева и Димитър Димитров за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.295 с обща площ 507 кв. м, местност „Татарска могила-Субашко“ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. По План на новообразуваните имоти на местности „Крушките“, одобрен със Заповед №298/24.04.2008 г. на Областен управител Стара Загора е с номер 352295.  Заявителите, в качеството си на наследници на Христо Панайотов са собственици за 500/507 идеални части от земята, съгласно представения Нотариален акт – н. а №168, т. II, рег.№1604, Дело №471 от 05.03.1999 г. За общинската част от имота - 7/507 идеални части от земята, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4402/30.03.2023 г, вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. рег. №2395/2023 г, Акт №175, т. 8, н. д. 1693.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.    

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1,10 лв., съгласно Удостоверение №7404069226 от 23.03.2023 г. на дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 34,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/фирма

Приход

Предназначение

Описание на имота

 

№4402/ 30.03.2023г.

Пенка Панайотова,

Ирина Дичева и Димитър  Димитров

 

34,00 лв.

 

лозе

7/507 ид. ч. от ПИ с ид. 27499.352.295 село Енина

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 27499.352.295 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ 507 (петстотин и седем) кв. м, Трайно предназначение на територията - Земеделска,  Начин на трайно ползване – Лозе, Категория на земята - 6 (шеста), при граници: имоти 27499.352.1050, 27499.352.294, 27499.352.506, 27499.352.323, 27499.352.296, Предишен идентификатор: 27499.90.569, чрез продажба на общинската част - 7/507 (седем към петстотин и седем) идеални части от земята, на съсобствениците, съобразно квотите им на собственост в имота – Пенка Панайотова и Ирина Дичева, двете от град Казанлък, и Димитър Димитров от град Казанлък, за сумата от 34,00  (тридесет и четири) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Пенка Панайотова, Ирина Дичева и Димитър Димитров. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък, Пенка Панайотова, Ирина Дичева и Димитър Димитров с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.