РЕШЕНИЕ
№1023
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2388/09.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Енина, общ. Казанлък за Поземлени имоти с идентификатори: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и УПИ II - 204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, вх. №168-41-42/29.05.2023 г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно - битово водоснабдяване за имоти: с идентификатор 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, община Казанлък и УПИ II-204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, община Казанлък, за питейно - битово водоснабдяване на с. Енина, община Казанлък на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“:

1. Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с: инв. №: 06351А001 - Земя - Енина – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Земя; 01118А000 – Каптаж Енина – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Съоръжение вод.; 06351А004 - Земя - Енина – Д. Средно Изворово, с. Горно Изворово, в регулация УПИ II-204, кв. 26 – Земя; 01119А000 – Каптаж /Каптиран извор /КЕИ/ Енина, с. Горно Изворово, в регулация – Съоръжение вод., находящи се в Поземлени имоти: с идентификатор 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, община Казанлък и УПИ II-204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик, на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо, за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено разрешение за водовземане от подземни води за питейно - битово водоснабдяване, заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане.

1. Земя - Енина - Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово; Каптаж Енина – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово; Земя - Енина – Д. Средно Изворово, с. Горно Изворово; Каптаж /Каптиран извор /КЕИ/ Енина, с. Горно Изворово се намират в землището на с. Горно Изворово, община Казанлък и попадат в недвижими имоти: с идентификатор 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, община Казанлък и УПИ II-204, кв.26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, община Казанлък.

В горепосочените имоти са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016 г., наш вх. №168-41-1/03.01.2017 г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №30, инв. №6351А001 - Земя - Енина - Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Земя ; Под №33, инв. №6351А004 – Земя – Енина - Д. Средно Изворово, с. Горно Изворово, в регулация – Земя; Под №36, инв. №1118А000 – Каптаж Енина – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №37, инв. №1119А000 – Каптаж /Каптиран извор /КЕИ/ Енина, с. Горно Изворово, в регулация – Съоръжение вод.;              

Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с: инв. №01118А000 – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01119А000 – Каптиран извор /КЕИ/ „Горно Изворово“, в регулация – Съоръжение вод.; и охранителните зони около водоизточниците, находящи се в Поземлени имоти: с идентификатор 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, община Казанлък и УПИ II-204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, община Казанлък, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, вр. с чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите; чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г./,

Р Е Ш И:

 

В качеството си на собственик, на съоръжения за водовземане с: инв. №01118А000 – Дренаж /ДР/ „Бунарчетата“, с. Горно Изворово, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01119А000 – Каптиран извор /КЕИ/ „Горно Изворово“, в регулация – Съоръжение вод.  и охранителните зони около водоизточниците, находящи се в Поземлени имоти: с идентификатор  16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, община Казанлък и УПИ II-204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, община Казанлък,; община Казанлък дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Енина, община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора.

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2023 г.