РЕШЕНИЕ
№1024
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2405/16.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.682, с начин на трайно ползване (НТП) "лозе" с площ от 572 кв.м, местност "Старите лозя" в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-В-1979-1/29.05.2023 г. от Веселин Кръстев, собственик на ПИ 35167.190.682, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.190.682 по КККР, с площ от 572 кв. м, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе“, местност „Старите лозя“, землището на гр. Казанлък, при граници и съседи с НТП: 35167.190.681 - „лозе“, частна собственост, 35167.190.685 - „лозе“, общинска частна собственост, 35167.190.683 - „лозе“, частна собственост, 35167.170.82  - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

Местоположението на имота е на север от строителните граници на град Казанлък и северно от лесопарк „Тюлбето“. Достъпа до имота е възможен през ПИ с идентификатор 35167.170.82 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“. За ВиК и електроснабдяване и  на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост, след становище на съответното експлоатационно дружество.

Инвестиционното намерение не противоречи на устройствената зона от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземленият имот – рекреационна зона за вилен отдих /Ов/. Предвидени са следните показатели за застрояване: устройствена зона Ов, до 40% плътност на застрояване, 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимална озеленена площ и до 7 м максимална височина (макс. кота корниз), застрояване свободно в имота, отреждане „за вилна сграда“.  

Представено е писмо-преценка от РИОСВ с изх. №КОС-01-3184/26.05.2023 г., което съобщава, че за инвестиционното предложение не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Представена е служебна бележка от Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИЛАВ) с  изх. №05-09-576-1/21.06.22 г., удостоверяваща, че ПИ 35167.190.682, не фигурира в лозарския регистър на ИАЛВ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.190.682, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе“, с площ от 572 кв. м, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, при граници и съседи: 35167.190.681, 35167.190.685, 53135167.190.683 и 35167.170.82, с цел изграждане на вилна сграда.

2. Одобрява заданието по т. 1, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина СтояноваКмет на Община Казанлък и Веселин Кръстев, с адрес гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.