ОС-2506/31.07.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от подадена Жалба от Атанас Атанасов от гр. Крън и препис от Разпореждане № 1594/28.07.2023 г., постановено по Адм. дело №433/2023 г., с което оставя без движение жалбата и задължава ОбС в 7-дневен срок да предостави пълната административна преписка по приемане на Решение № 1010/29.06.2023 г. на ОбС.