РЕШЕНИЕ
№1025
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2473/14.07.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет – Казанлък постъпи Уведомление с вх. №ОС-2379/06.06.2023 г. от Красимир Георгиев – председател на Окръжен съд – Стара Загора относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2024 г. – 2028 г.

На основание чл.68, във връзка с чл.67 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение нормативните изисквания на чл.67 и чл.68 от ЗСВ за съдебните заседатели е необходимо на заседание на Общинският съвет да се избере Комисия, която да изготви предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Председателят на Окръжен съд – Стара Загора посочва, че определения брой на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък е 30 съдебни заседатели.

Право да направи предложения пред Комисията за избор на съдебни заседатели има всеки общински съветник.

Лицата, предлагани за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67 от ЗСВ:

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години до 68 години, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват, имат завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат, следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 се установява служебно от комисията.“

В хода на дебата постъпи предложение за състава на комисията, което общинските съветници приеха.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36 от ПОДОСНКВОА и от чл.66 до чл.75а от ЗСВ,

 

Р Е Ш И:

1. Създава Временна комисия от 6 общински съветници за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък /Мандат 2024 – 2028 г./

в състав:
Председател: Николай Златанов

Заместник – председател: Мариета Пепелешкова

Членове:

Моника Динева, Джамал Папарланов, Радиана Стефанова

Резервни членове:

Адриана Тенева

 

В случай на отсъствие на член, същият да бъде заменен от Адриана Тенева – резервен член на комисията.

2. Задължава Председателя на Временната комисията на заседание на ОбС през месец септември 2023 г. да внесе доклад с проект за решение с определените кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък за Мандат 2024 – 2028 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.