РЕШЕНИЕ
№1026
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2438/04.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл. 8а от ЗОД към 31.12.2022 г.
публ: 03/08/2023 г.