РЕШЕНИЕ
№1027
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2477/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения №№ 3, 12 и 13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. В Община Казанлък стартира проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” - „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Казанлък” на стойност 1 247 162 лв. /един милион двеста четиридесет и седем хиляди сто шестдесет и два лв./. В хода на изпълнение на проекта е предвидена модернизация на системите за външно изкуствено осветление на четири населени места в Казанлък, които включват град Казанлък, град Крън, град Шипка и село Розово.

Във връзка с това Ви предлагам замяна на старите и нефункционални стълбове с нови такива.  Необходимите средства за първи етап са 97 000 лева, от които 36 000 лв. за ОП КД и ПИС. Предлагам средствата да се компенсират от резерв за други непредвидени разходи.

II. С Mолба с вх. №10-18-4/09.06.2023 г. кмета на град Шипка предлага средствата предвидени за ограда на гробищен парк да се пренасочат за частично преасфалтиране на ул. „Ст. Орешков“.

III. Във връзка с недостиг на средства в размер на 960 лв. да се увеличи обект „Автомивка за електроавтобуси-проектиране и изграждане (съоръжение, навес)“, за сметка дейност 619 „Др. дейности по жилищно строителство“, параграф 10-20 „външни услуги“

IV. С Mолба директора на Дом за стари хора „Ал. Батенберг“ предлага капиталовите разходи за придобиване на МПС да се намалят от 30 000 лв. на 24 000 лв. и отпада необходимостта от двата климатика.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.53 от 20.06.2023 г.), ПМС №7/19.01.2023 г., Писма на Министерство на финансите ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023 г. и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Разчет за местни дейности на Община Казанлък Бюджет за 2023 година, като изменя Решение №890/23.02.2023 г., изменено с Решение №985/25.05.2023 г., изменено с Решение №1005/29.06.2023 г. на ОбС - Казанлък, в следните точки:

- Изменя разходите в Приложение №3 и без да изменя общите разходи.

 

В. т. 11: Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №12.

 

В. т. 12: Изменя разчет на инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №13.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно 32 гласуване общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2023 г.