РЕШЕНИЕ
№1028
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2454/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.011 "Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност" по Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за модернизиране на дългосрочната грижа.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е конкретен краен получател по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да се повиши качеството на предоставяните социални услуги на потребителите и да се постигнат енергийни спестявания в размер на 30 % годишно спрямо базовия размер на първична енергия преди реализацията на проекта в сградите на предоставяните социални услуги, обект на интервенция, чрез изпълнение на пакет от мерки за енергийна ефективност.

Допустими по процедурата са общински и/или държавни сгради, в които се предоставят социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности.

Минималният размер на финансирането от Механизма е 20 000 лева. Не е определен максимален размер, но той следва да е съобразен с необходимостта от ремонт и/или подмяна на оборудване/обзавеждане с оглед постигане на енергийни спестявания в размер не по-малко от 30% годишно спрямо базовия разход на първичната енергия в сградата на съответната социална услуга, делегирана от държавата дейност.

Не се изисква съфинансиране за допустимите по процедурата разходи.          

Като взех предвид предоставяните социални услуги, делегирана държавна дейност, състоянието на сградния фонд и напредъка по въвеждане на мерки за енергийна ефективност от една страна и от друга –целта на процедурата и условията за кандидатстване, предлагам да се разработи проект за общинска сграда в град Казанлък, ул. Войнишка, №25, в която се предоставят две социални услуги, делегирани от държавата дейности - Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. В сградата не са изпълнени основни енергоспестяващи мерки за топлоизолация на стени и под. Частично са изпълнени мерки за топлоизолация на покрив и подмяна на дограма. Осветителните тела не са енергоспестяващи. Няма действаща отоплителна инсталация и други.

За установяване техническото и енергийно  състояние на сградата, за извеждане на пакет от задължителни енергоспестяващи мерки и подготовка на техническа документация за сградата, необходима на етап кандидатстване за финансиране, възложих да се извърши обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, технически паспорт,

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки, мерки за достъпност и други нормативно регламентирани.

Условията за кандидатстване по процедурата изискват решение на Общински съвет, с което се декларира, че:           

– Всяка една социална услуга, чиято сграда е предмет на интервенция по процедурата, ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобрение на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване;

– Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобрение на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за общински обект в град Казанлък, ул. Войнишка, №25, в който се предоставят две социални услуги, делегирани от държавата дейности - Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.

2. Социалните услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция да бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобрение на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

3. Предназначението на сградата в град Казанлък, ул. Войнишка, №25, обект на интервенция по инвестицията, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобрение на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.