РЕШЕНИЕ
№1047
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2467/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ №596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ №922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет №21 и 23 от 1963 г., №12 от 1971 г., №76 от 1977 г., №1 от 1981 г., №11 от 1982 г., №30 от 1985 г., №26, 58 и 67 от 1987 г. и №34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землището на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград, Черганово, Овощник, Средногорово, Кънчево, Розово, Долно Изворово, Шейново и Ясеново. Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д06-206/29.06.2023 г. кметът е възложил изработването на 8 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв.м. и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г./ „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

1. Земеделска земя с площ от 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 53179.132.899 (пет три едно седем девет, точка, едно три две, точка, осем девет девет) по КККР на с. Овощник, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №2899 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бял камък“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Стефан Чернев. Дължимата сума е в размер на 762,00 (седемстотин шестдесет и два) лв.

2. Земеделска земя с площ от 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №27499.352.319 (две седем четири девет девет, точка, три пет две, точка, три едно девет) по КККР на с. Енина, с начин на трайно ползване: Овощна градина и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №319, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Татарска могила“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Вълчо Желев. Дължимата сума е в размер на 175,00 (сто седемдесет и пет) лв.

3. Земеделска земя с площ 500/1108 (петстотин от хиляда сто и осем) ид. части, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор №35167.221.372 (три пет едно шест седем, точка, две две едно, точка, три седем две) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1372, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Танкодрума“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на Георги Фучеджиев. Дължимата сума е в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лв.

4. Земеделска земя с площ от 859 (осемстотин петдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.150.894 (три пет едно шест седем, точка, едно пет нула, точка, осем девет четири) по КККР на гр. Казанлък, местност „Татарска могила“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №894, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“/Татарска могила/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на Драгомир Гърбасанов. Дължимата сума е в размер на 1360,00 (хиляда триста и шестдесет) лв.

5. Земеделска земя с площ от 501 (петстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.260.343 (три пет едно шест седем, точка, две шест нула, точка, три четири три) по КККР на гр. Казанлък, местност „Бозева чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №343, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бозева чешма“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Георги Русев. Дължимата сума е в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв.

6. Земеделска земя с площ от 478 (четиристотин седемдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.505.985 (три пет едно шест седем, точка, пет нула пет, точка, девет осем пет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №985, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Тополата“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Тинка Чардакова. Дължимата сума е в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв.

7. Земеделска земя с площ 600/1227 (шестстотин от хиляда двеста двадесет и седем) ид. части, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор №35167.211.235 (три пет едно шест седем, точка, две едно едно, точка, две три пет) по КККР на гр. Казанлък, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1235, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Патрашки ливади“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Петър Митров. Дължимата сума е в размер на 67,00 (шестдесет и седем) лв.

8. Земеделска земя с площ от 512 (петстотин и дванадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот №602.96 (шест нула две, точка, девет шест) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Чукара“, землище на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Нива и категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №96, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Голяма гюрля“, землище на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на общината, в полза на наследниците на Божанка Михалева. Дължимата сума е в размер на 73,00 (седемдесет и три) лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Мария Кантарева, гр. Казанлък;

Минко Чернев, гр. Казанлък;

Кина Желева, гр. Казанлък;

Евгения Димитрова, гр. Казанлък, ул;

Георги Фучеджиев, гр. Казанлък;

Драгомир Гърбасанов, гр. Стара Загора;

Сийка Азманова, гр. Казанлък;

Мария Христова, гр. Габрово;

Веселка Налбантова, гр. Хасково;

Добрин Спасов, гр. Стара Загора;

Кина Спасова, гр. Казанлък;

Мирослав Спасов, гр. Казанлък;

Теодор Спасов, гр. Казанлък;

Павлина Танева, гр. Пловдив;

Ивко Митров, гр. Пловдив;

Кольо Колев, с. Горно Черковище;

Красимир Колев, с. Ръжена;

Елена Колева, гр. Казанлък;

Жана Колева, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно 29 гласуване общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.