РЕШЕНИЕ
№1051
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2442/07.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно разходване на месечни отчисления по чл.64 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е приела план-сметка с Решение №848/21.12.2022 г. на Общински съвет за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. В приходната част от план-сметката са планувани средства  РИОСВ-Стара Загора  за възстановяване на разходи на основание чл.25, ал.1  от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

С натрупаните средства от отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Ви предлагам Община Казанлък да възстанови следните разходи отговарящи на изискванията:

- на 1 бр. соларна електрическа триколка В10 триместна, по Договор № Д002/10.01.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 4 000,00лв. с ДДС.

- на 1 бр. нов сметосъбиращ автомобил, марка FORD TRUCS, модел: 1833DC, двигател:РЕ99233, рама:NMOKKXTP6KPE99233 по Договор №Д 07-27/12.04.2023 г., необходим за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване 227 280,00 лв. с ДДС.

- 1 бр. нов товарен автомобил със самосвална надстройка, приспособления за зимно почистване – модел 1833 D, марка FORD TRUCKS, шаси:NMOKКXТР6KNP96079, двигател: NР96079, по Договор №Д07-26/12.04.2023 г. необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 294 000,00 лв. с ДДС.

- на 2 бр. специализирани мобилни центрове /станции за разделно събиране на отпадъци/, по Договор №Д07-22/10.04.2023 г., обезпечаващи функционирането на общинската система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъци от опаковки на стойност 18 240 лв. с ДДС.

- на 1 бр. нов мини багер с гумени вериги–SWE20F, марка SUNWARD, двигател: 07454, рама: SWE20F03315 по Договор №Д07-34/12.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 56 616,00 лв. с ДДС.

- на 1 бр. втора употреба автомобил, марка КИА, модел СОУЛ, рама: KNAJG551297060198 по Договор №Д06-125/02.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 15 900,00 лв. с ДДС.

- на 1 бр. нов багер-челен товарач, марка HIDROMEK HMK 102 B, рама: HMK102BPV2B340514, двигател FX52016U014830H по Договор №Д07-30/10.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на обща стойност 204 000,00 лв. с ДДС.

- на 1 бр. нов товарен автомобил (двойна кабина) 3,5 т. със самосвална надстройка кат. N1, марка IVECO, модел 35С16 по Договор №Д07-28/26.04.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на обща стойност 117 756,00 лв. с ДДС.

- на 1 бр. нов товарен автомобил марка MAN, модел TGL 12.190, по обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой нов товарен автомобил за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ от „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД, ЕИК 131433980, необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на  стойност 228 960,00 лв. с ДДС.

- на 1 бр. втора употреба автомобил, марка ФОРД, рама: WFOLXXBDFL1J49987 по Договор №Д06-124/02.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на  стойност 11700,00 лв. с ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и месната администрация (ЗМСМА) и чл.64, ал.4 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) във връзка с чл.25, ал.2 т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021 г.),

Р Е Ш И:

1. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. соларна електрическа триколка В10 триместна, по Договор №Д002/10.01.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 4 000,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

2. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов сметосъбиращ автомобил, марка FORD TRUCS, модел:1833DC, двигател:РЕ99233, рама:NMOKKXTP6KPE99233 по Договор №Д07-27/12.04.2023 г., необходим за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 227 280,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

3. Общински съвет дава съгласие за закупуване 1 бр. нов товарен автомобил със самосвална надстройка, приспособления за зимно почистване – модел 1833 D, марка FORD TRUCKS, шаси:NMOKКXТР6KNP96079, двигател:NР96079, по Договор №Д07-26/12.04.2023 г. необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 294 000,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

4. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 2 бр. специализирани мобилни центрове/станции за разделно събиране на отпадъци, по Договор №Д07-22/10.04.2023 г., обезпечаващи функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на обща стойност 18 240 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

5. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов мини багер с гумени вериги–модел SWE20F, марка SUNWARD, двигател:07454, рама:SWE20F03315 по Договор №Д07-34/12.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 56 616,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

6. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. втора употреба автомобил,  марка КИА, модел СОУЛ, рама:KNAJG551297060198 по Договор №Д 06-125/02.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 15 900,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в  РИОСВ.

7. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов багер-челен товарач,  марка HIDROMEK HMK102B, рама: HMK102BPV2B340514, двигател FX52016U014830H по Договор №Д07-30/10.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 204 000,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка за чужди средства в РИОСВ.

8. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов товарен автомобил (двойна кабина) 3,5 т. със самосвална надстройка кат. N1, марка IVECO, модел 35С16 по Договор № Д07-28/26.04.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 117 756,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка  за чужди средства в РИОСВ.

9. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов товарен автомобил марка MAN, модел TGL 12.190, по обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой нов товарен автомобил за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ от „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД ЕИК 131433980, необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“, на стойност 228 960,00 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

10. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. втора употреба автомобил,  марка ФОРД, рама: WFOLXXBDFL1J49987 по Договор №Д 06-124/02.05.2023 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на  стойност 11700,00лв. с  ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.