РЕШЕНИЕ
№1052
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2445/07.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово и с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Допълнение към Приложение №3 прието с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет Казанлък от продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет - Казанлък са включени:

1. Под номер 41: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-548 (трети за пет четири осем) с обща площ 730 (седемстотин и тридесет) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅱ-547, юг - улица и запад – Ⅳ-549.

За имота е съставен АЧОС №1475/24.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с дв. вх. рег. №5515/05.09.2012 г., акт 43, т. 18, н. д. 3622.;

2. Под номер 42: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ-549 (четвърти за пет четири девет) с обща площ 800 (осемстотин) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅲ-548, юг - улица и запад – V-550.

За имота е съставен АЧОС №1476/24.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията в    гр. Казанлък с дв. вх. рег. №5516/05.09.2012 г., акт 44, т. 18, н. д. 3623.;

3. Под номер 43: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-550 (пети за пет пет нула) с обща площ 950 (деветстотин и петдесет) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅳ-549, юг и запад – улици.

За имота е съставен АЧОС №1477/24.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията в                 гр. Казанлък с дв. вх. рег. №5517/05.09.2012 г., акт 45, т. 18, н. д. 3624.;

4. Под номер 44: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅵ-979 (шести за девет седем девет) с обща площ 415 (четиристотин и петнадесет) кв. м., находящ се в квартал 92 (деветдесет и две), село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Горно Черковище, одобрени със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ V-980,981; изток - УПИ Ⅻ-978 и УПИ Ⅺ-974,976; юг – УПИ Ⅶ-974 и запад - улица.

За имота е съставен Акт №4455/04.07.2023 г. за поправка на АЧОС №4331/07.02.2023 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с дв. вх. рег. №4022, вх. №4025/05.07.2023 г., акт 51, т. 14, н. д. 2860.;

5. Под номер 45: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ (четвърти) с обща площ 540 (петстотин и четиридесет) кв. м., находящ се в квартал 87 (осемдесет и седми), село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Горно Черковище, одобрени със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север и запад - УПИ ⅩⅩ; изток – улица, юг – УПИ V.

За имота е съставен АЧОС №8/09.06.1997 г., вписан в Служба по вписванията в                       гр. Казанлък с дв. вх. рег. №2480, вх. №2481/28.04.2023 г., акт 34, т. 9, н. д. 1755.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

УПИ Ⅲ-548 с обща площ 730 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

3004,00

21900,00

4380,00

2.

УПИ Ⅳ-549 с обща площ 800 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

3292,10

24000,00

4800,00

3.

УПИ V-550 с обща площ 950 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

3909,30

28500,00

 

5700,00

4.

УПИ Ⅵ-979 с обща площ 415 кв. м., квартал 92, село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

1963,00

9950,00

2070,00

5.

УПИ Ⅳ с обща площ 540 кв. м., квартал 87, село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

1915,70

12950,00

3240,00

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-548 (трети за пет четири осем) с обща площ 730 (седемстотин и тридесет) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅱ-547, юг - улица и запад – Ⅳ-549.

Начална тръжна цена: 21 900 (двадесет и една хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ-549 (четвърти за пет четири девет) с обща площ 800 (осемстотин) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅲ-548, юг - улица и запад – V-550.

Начална тръжна цена: 24 000 (двадесет и четири хиляди) лв. без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-550 (пети за пет пет нула) с обща площ 950 (деветстотин и петдесет) кв. м., находящ се в квартал 39 (тридесет и девет), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ Ⅰ – „За училище и детско заведение“; изток – УПИ Ⅳ-549, юг и запад – улици.

Начална тръжна цена: 28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅵ-979 (шести за девет седем девет) с обща площ 415 (четиристотин и петнадесет) кв. м., находящ се в квартал 92 (деветдесет и две), село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Горно Черковище, одобрени със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ V-980,981; изток - УПИ Ⅻ-978 и УПИ Ⅺ-974,976; юг – УПИ Ⅶ-974 и запад - улица.

Начална тръжна цена: 9 950 (девет хиляди и деветстотин и петдесет) лв. без ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ (четвърти) с обща площ 540 (петстотин и четиридесет) кв. м., находящ се в квартал 87 (осемдесет и седми), село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Горно Черковище, одобрени със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: север и запад - УПИ ⅩⅩ; изток – улица, юг – УПИ V.

Начална тръжна цена: 12 950 (дванадесет хиляди и деветстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.