РЕШЕНИЕ
№1053
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2458/13.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.501.57.1 с административен адрес: гр. Казанлък, кв. "Васил Левски", в двора на ДГ № 18 "Пчелица", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Сграда“ с идентификатор 35167.501.57.1  по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.57 по КККР на гр. Казанлък, по предходен кадастрален план УПИ II, кв. 9 – западно разширение, с административен адрес кв. „Васил Левски“ в двора на ДГ № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък.

Постъпил е Доклад от Надежда Цочева – директор на ДГ № 18 „Пчелица“ за съдействие, тъй като сградата е в непосредствена близост в двора на детската градина.

На 21.06.2023 г. комисията, назначена със Заповед №1758/05.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата.

За сградата е съставен Акт за частна собственост № 706/21.07.2003 г. с обща площ 249,79 кв.м построена 1956 г., едноетажна масивна постройка, със застроена площ 82 кв.м, с предназначение „за магазин“.

Изпълнена е със стени от тухли, подът е стоманобетонна плоча покрита с бетонови плочки, покривна конструкция е дървена покрита с керемиди. Видимо от огледа е установено, че носещата дървена покривна конструкция, таванската конструкция и обшивка, както и керемидите на цялата сграда са в лошо състояние. Покривната конструкция на места е пропаднала и има изпочупени и липсващи керемиди. Декоративният таван е унищожен. Дъсчената обшивка и мазилката по стрехите е пропаднала на големи участъци. Сградата е с остаряла дървена дограма. Прозорците са изпочупени, липсва Вик инсталация, а ел. инсталацията е компрометирана. Има пукнатини по носещите зидове. Сградата е физически и морално остаряла и не отговаря на никакви санитарно-хигиенни изисквания и норми. Отдаването й под наем с търговска цел е приключило през 2015 година. Предвид лошото състояние до този момент няма желаещи да наемат обекта и да го стопанисват.

Строежът създава опасност за здравето и живота, поради естествено износване и компрометиране на покривната конструкция от действащите атмосферни влияния.

Във връзка с горните констатации и съгласно чл.196, ал.2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението да се ограничи достъпът до сграда с идентификатор 35167.501.57.1 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.57  по КККР на гр. Казанлък, поради изложените по-горе обстоятелства и същата може да бъде съборена.       

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградата е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197 от Закона за устройство на територията,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахне сграда с идентификатор №35167.501.57.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.57 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: кв. „Васил Левски“ в двора на ДГ № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена, в т.ч. уведомяване на АГКК, ПУСО и др.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2023 г.