РЕШЕНИЕ
№1054
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59

 

Относно: ОС_2478/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно установени констатации след извършени проверки на Народните читалища в Община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с член 26а, ал.4 от Закона за народните читалища предлагам на Вашето внимание Доклад относно проведени проверки на място и по документи. Те са в резултат на оттеглен Доклад с №ОС-2295/10.04.2023 г., за приемане на годишните отчетни доклади на Народните читалища на територията на община Казанлък.

Бяха проверени както следва:

 • НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево
 • НЧ „Братство – 1869“, с. Енина
 • НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово
 • НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград
 • НЧ "Просвета-1908", с. Овощник
 • НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище
 • НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово
 • НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово
 • НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън
 • НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово
 • НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена
 • НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград
 • НЧ „Светлина-1861“, гр. Шипка
 • НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък
 • НЧ  ”Искра-1860", гр. Казанлък
 • НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци
 • НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново
 • НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново
 • НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка
 • НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово
 • НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък
 • НЧ "Звезда-1918", с. Хаджи Димитрово
 • НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново
 •  

  В резултат от направени проверки по всички читалища от комисии, чийто състав беше с представители от Община Казанлък, представители от проверителните комисии на съответното читалище и кметът на населеното място.

  Целта на проверката беше да се провери дейността на читалището както и разходите по законосъобразност и целесъобразност. Констатациите от проверките са отразени в доклад, който прилагам съм настоящия документ.“

  В хода на дебата постъпи предложение от общинския съветник Моника Динева а именно: „Изменя т.2 от проекта за решение както следва: „Отлага приемането на годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2022 година на следните читалища, като им дава възможност в срок до края на месец август да предоставят пред Общински съвет - Казанлък доказателства за отстраняване на констатираните нарушения".“

  Предложението се подложи на гласуване и бе прието от Общинския съвет.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,

  Р Е Ш И:

  1. Приема годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2022 година на следните читалища:

  - НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград

  - НЧ "Просвета-1908", с. Овощник

  - НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище

  - НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово

  - НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово

  - НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово

  - НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена

  - НЧ „Светлина-1861“, гр. Шипка

  - НЧ  ”Искра-1860", гр. Казанлък

  - НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци

  - НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново

  - НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново

  - НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка

  - НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово

  - НЧ "Звезда-1918", с. Хаджи Димитрово

  - НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново

  2. Отлага приемането на годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2022 година на следните читалища, като им дава възможност в срок до края на месец август да предоставят пред Общински съвет - Казанлък доказателства за отстраняване на констатираните нарушения:

  - НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево

  - НЧ „Братство – 1869“, с. Енина

  - НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово

  - НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън

  - НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград

  - НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък

  - НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и председателите на народните читалища.

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/08/2023 г.