РЕШЕНИЕ
№1057
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2460/13.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за достъп към Поземлени имоти с идентификатори:
35167.16.23; 35167.16.24; 35167.16.43, 35167.16.44; 35167.16.45; 35167.17.49; 35167.17.18; 35167.17.19; 35167.17.48; 35167.17.38; 35167.17.22; 35167.17.23; 35167.17.24; 35167.17.25; 35167.17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, включващи трасе за газификация, за канализация, водопровод, електропровод и интернет, ситуирани в бъдещо локално двупосочно платно върху ПИ с идентификатори 35167.18.213 и 35167.17.715, с НТП „селскостопански, горски ведомствен път", землище на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№1211-7/15.05.2023 г. от инж. Даниела Коева с искане за разглеждане и одобряване на  проект за  Подробен устройствен план - парцеларни планове за техническа инфраструктура до Поземлени имот в местност „Арите“. С Решение №261/24.09.2020 г. на ОбС-Казанлък е издадено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план-парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на изброени имоти. Разрешението е по доклад на кмета на общината и във връзка с искане на собственици на Поземлени имоти в местност „Арите“ землище Казанлък - „Калмар“ ЕООД-Неждет Яшар; „Трон ЕООД-собственост на ПИ с идентификатори: 35167.17.26 и 35167.17.48; „Дамасцена“ ЕООД - Стоян Стоянов, собственик на ПИ 35167.17.22; Танчо Михайлов - собственик на ПИ 35167.16.42, 35167.16.43, 35167.16.44, 35167.16.45; Севен Сербезов - собственик на ПИ 35167.17.25; Мартин Райнов - собственик на ПИ 35167.17.18; Лъчезар Златанов, Владимир и Тихомир Василеви - собственици на ПИ 35167.17.719 и 35167.17.720.

С Решение №995/25.05.2023 г. на общински съвет Казанлък е одобрен проект за трасе на локално платно за транспортен достъп и изграждане на кръстовище върху улична регулация между осова точка 3260 и о.т.3261. Изграждането на ново локално платно и нова подземна техническа инфраструктура се налага във връзка с осигуряване на достъп към поземлени имоти с променен начин на трайно ползване или такива, за които предстои промяна. Същите   попадат  съгласно ОУП в зона Смф-смесена многофункционална зона.

Представени са следните документи:

Съгласувателното становище от БТК–ВИВАКОМ № 08-00-258/05.02.2021, писмо на СИТИГАЗ България ЕАД №42/22.02.2023 г.,  писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ст. Загора - №СОЗ-115/02.12.2020г. /презаверено/

Парцеларният план за подземният ел.провод е разработен на основания предоставени становище и пр.договори с „Електроразпределение юг ЕАД и с част от възложителите, а именно–предварителен договор  №4232224/2016 г. с точка на присъединяване съществуващ КРШ захранен от ТНН на ТП/БКТП Арите,, КЛ/ВЛ Зино, п/ст Хидравлика, становище №443511/21 г. №49260/29.09.21 г.

Одобрено е инвестиционно предложение от Регионална инспекция по околната среда и водите-Ст. Загора - №КОС-01-3302(1) от 06.07.2020 г. и здравно заключение № РД-259-124/09.05.2023г.

Съгласно чл.128, ал.1 е публикувано съобщение за изработените парцеларни планове в Държавен вестник бр.46 от 26.05.2023 г. До момента на внасяне на настоящия доклад няма депозирани възражения. Същия е одобрен на ОЕСУТ с Решение №13 по Протокол №13 от 29.06.2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във вр. с Решение  №261/24.09.2020 г. на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Одобрява парцеларни планове на подземна техническа инфраструктура в местност „Арите“, землище Казанлък към ПИ с идентификатори 35167.16.23; 35167.16.24; 35167.16.43, 35167.16.44; 35167.16.45; 35167.17.49; 35167.17.18; 35167.17.19; 35167.17.48; 35167.17.38; 35167.17.22; 35167.17.23; 35167.17.24; 35167.17.25; 35167.17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, включващи:

– Трасе на газификация с дължина 122.7м и сервитут 345.4 кв.м;

– Трасе на канализация с дължина 124.8м и сервитут 187.2 кв.м;

– Трасе на водопровод с дължина 125.7м и сервитут 113.1 кв.м;

– Трасе на електропровод с дължина 126.8м и сервитут 177.5 кв.м;

– Трасе за интернет с дължина 127.5м и сервитут 25.5 кв.м;

ситуиран в бъдещо локално двупосочно платно върху ПИ с идентификатори 35167.18.213 и 35167.17.715 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, землище Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.