РЕШЕНИЕ
№1059
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2459/13.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за част от Поземлен имот с идентификатор 83199.126.9, с начин на трайно ползване (НТП) "за етерично-маслени култури", "земеделска територия", с площ от 2801 кв. м, местност "Илиева могила" в землище на гр. Шипка, с цел реализиране на стопанска инициатива - изграждане на "трафопост" във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар: 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-5204-6#1/09.05.2023 г. и 168-238-4/22.03.23 г. от Кънчо Кутев с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за застрояване за ПИ с идентификатор 83199.126.9, с начин на трайно ползване (НТП) „етерично-маслена култура“, „земеделска територия“, местност „Илиева могила“ с площ от 2081 кв.м, в землище град Шипка при граници и съседи 83199.126.22; 83199.126.21; 83199.126.10; 83199.127.690 83199.119.690; 83199.126.8. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи  от север чрез ПИ с идентификатор 83199.119.690-„селскостопански, горски ведомствен път“, общинска публична собственост. Инвестиционните намерения на възложителите да се пристрои трафопост върху 75 кв.м от поземленият имот.

Представено е становище на РИОСВ Ст. Загора, че не е необходимо решение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка КОС 01-4085/1/ от 11.08.2021 г.

Представен е предварителен договор с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД №4430847 от 05.03.2021г. В процедура за одобряване е Парцеларен план на електроснабдяване с трасе на подземната техническа инфраструктура допуснато с Решение 531/30.09.21 г на общински съвет Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

 • Разрешава изработката на Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване за част от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83199.126.9, с начин на трайно ползване /НТП/ „за етерично –маслени култури“, „земеделска територия“, местност „Илиева могила“  с площ от  2801 кв.м при граници и съседи ПИ: 83199.126.22; 83199.126.21; 83199.126.10; 83199.127.690 83199.119.690; 83199.126.8 в землище град Шипка, община Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива - изграждане на „трафопост“.
 •  

 • Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
 •    

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Кънчо Кутевгр. Казанлък.

   

  Участвали в гласуване 20 общински съветници, от които „За” 20.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/08/2023 г.