РЕШЕНИЕ
№1062
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2464/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - парцеларен план за подземен електропровод с цел електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80532.16.8 с начин на трайно ползване "за друг вид производствен, складов обект", територия - "урбанизирана" с площ от 5.999 дка, в землище на с. Черганово, местност "Орешака", преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП: 80532.16.6 - "ниско застрояване (до 10 м)" и 80532.16.320 - "за селскостопански, горски, ведомствен път". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-4343-1/10.05.2023 г. от Сребрин Петров, собственик на ПИ с идентификатор 80532.16.8 по КККР, съгласно Нотариален акт №25, том 30, дело 6112, вх. №9412/15.11.2016 г., с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура - трасе на подземен електропровод за захранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80532.16.8 по КККР с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, територия - „урбанизирана“, с площ от 5.999 дка, в землището на село Черганово, при граници и съседи, с НТП: 80532.16.320 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 80532.16.9 – „нива“, 80532.16.51 – „нива“, 80532.16.52 – „нива“, 80532.16.53 – „нива“, 80532.16.7 – „нива“ в землището на село Черганово.

Представено е копие на Становище №4520273/24.06.2022 г. на ЕР ЮГ за условията и начина за присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия с възможна точка на присъединяване към електроразпределителната мрежа от ТНН на трафопост „Могила“, извод СН „Чешмите“, подстанция „Казанлък“.

По техническо задание се предлага трасето на подземния електропровод да засегне:

  • ПИ с идентификатор 80532.16.6 – с НТП „ниско застрояване (до 10 м)“, който по данни от КККР е собственост на Мария Найденова, като дължината на трасето през имота е 3.20 м и сервитут 6.71 кв.м;
  • ПИ с идентификатор 80532.16.320 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като дължината на трасето през имота е 36.53 м и сервитут 80.57 кв.м;

Проектната дължина на трасето е 39.73 м и сервитут 87.28 кв.м.

 Представено е копие на договор за възмездно учредяване на право на прокарване на ел. захранване през ПИ с идентификатор №80532.16.6,  Акт №10, т.13, рег. 3667, дело 2607 от 20.06.23 г., сключен между Мария Найденова, като собственик на ПИ 80532.16.6 и учредител и Сребрин Петров, като собственик на ПИ 80532.16.8 и приемател.                                                                                                      

Одобрен със Заповед №642 от 08.05.2019 г. е Подробен устройствен план - план за застрояване, с който ПИ 80532.16.8 от „нива“ се преотрежда в „за производствени, складови и обслужващи дейности“ . Съгласно ОУП на Община Казанлък Поземленият имот  попада в смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф1/.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план –парцеларен план за електропровод с цел електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80532.16.8 с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, територия – „урбанизирана“ с площ от 5.999 дка, в землище село Черганово, местност „Орешака“, собственост на Сребрин Петров, при граници и съседи и НТП: 80532.16.320 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 80532.16.9 – „нива“, 80532.16.51 – „нива“, 80532.16.52 – „нива“, 80532.16.53 – „нива“, 80532.16.7 – „нива“, преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП: 80532.16.6 – „ниско застрояване (до 10 м)“ и ПИ 80532.16.320 – „за селскостопански, горски ведомствен път“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък и Сребрин Петров, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.