РЕШЕНИЕ
№1063
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2475/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план  за регулация и застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, с начин на трайно ползване (НТП) „за друг обществен обект, комплекс“, територия „земеделска“, с площ от 1.654 дка, местност „До село“, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на търговски павилиони и заведение за бързо хранене или кафе; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Н-1111-2/ 09.06.2023 г. от Нина Ишиклиева с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 40292.57.8 с площ от 1.654 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг обществен обект, комплекс“ в местност „До село“ в землището на град Крън при граници и съседи с НТП: 40292.888.9901 - „За друг обществен обект, комплекс“, собственост: съсобственост (урбанизираната територия на град Крън) и 40292.57.7 - „пасище“, общинска публична собственост. Инвестиционните намерения на възложителя са да изгради 3 или 4 бр. търговски павилиони и заведение за бързо хранене или кафе. Местоположението на имота е на запад от строителните граници на град Крън и граничи от изток с уличната мрежа на гр. Крън. Достъпа до имота е възможен през уличната мрежа на гр. Крън между о.т. 77 и о.т. 1060, ул. „Освобождение“, която се явява последна улица в западния край на гр. Крън. За водоснабдяване и електроснабдяване на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на устройствената зона от ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение на общински съвет Казанлък № 579/26.10.2017 г., в която попада поземления имот – Смф1 (Смесена многофункционална зона, разновидност 1). Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м максимална кота корниз, свободно застрояване, отреждане на имота „за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности“.    

Представена е преценка от РИОСВ с №КОС-01-1061(1) от 30.03.2023 г., с която се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и за одобряване на плана не е необходимо издаването на решение за преценка необходимостта от ОВОС, необходимостта от екологична оценка, както и провеждане на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и оценка за съвместимост.

Бъдещото застрояване да се съобрази със чл.6 и чл.25 на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.57.8, с начин на трайно ползване (НТП) „за друг обществен обект, комплекс“, територия „земеделска“, с площ от 1.654 дка, местност „До село“, в землището на град Крън, община Казанлък, при граници и съседи ПИ: 40292.888.9901 и 40292.57.7, землището на град Крън, община Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива - изграждане на търговски павилиони и заведение за бързо хранене или кафе и отреждане на имота „за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък и Нина Ишиклиева, с постоянен адрес на гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 23 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.