РЕШЕНИЕ
№1064
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59

 

Относно: ОС_2496/26.07.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №262/25.07.2023 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък са прекратени предсрочно пълномощията на Кмета на кметство с. Дунавци, общ. Казанлък - Бояна Минчева.

Съгласно чл.42, ал.7 от ЗМСМА: „Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.“

По отношение на настоящото решение, следва да се допусне предварително изпълнение, тъй като от датата на отстраняване от длъжност на кмета на населеното място, село Дунавци остава без материално отговорно лице, което осигурява непрекъснатост на действията на изпълнителната власт, да се разпорежда с наличните финанси и да следи за спазване на обществения ред.

Кметът Бояна Минчева предлага на Председателя на Общински съвет, за временно изпълняващ длъжността да бъде избрана Лалка Тодорова, която към настоящия момент заема длъжността главен специалист - кметство с. Дунавци. Последната е добре запозната с правомощията на кмета.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.42, ал.7 и ал.11 от ЗМСМА и чл. 60, ал.1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Дунавци, общ. Казанлък ЛАЛКА ТОДОРОВА с ЕГН: xxxxxxxxxx с постоянен адрес с. Дунавци, обл. Стара Загора, със срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Временно изпълняващият длъжността Кмет на кметство с. Дунавци и ОИК Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2023 г.