РЕШЕНИЕ
№1065
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.08.2023 г., Протокол №60


Относно: ОС_2531/18.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно партньорство по проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“ по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 8 „Устойчив транспорт“ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „През месец май 2023 г. бе публикувана BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ в изпълнение на инвестиция С8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Цели на процедурата са подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи, да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което да доведе до спестяване на публичен ресурс и да се реализира ефективна свързаност между градските и селските райони.

Процедурата представлява интерес за Община Казанлък и в тази връзка бяха предприети действия по подготовка на проектно предложение. Кандидатстването по процедурата се извършва въз основа на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) с максимална обща стойност на бюджета на проекта до 8 334 000,00 лв. с ДДС, разпределени като 90% безвъзмездна финансова помощ и 10 % собствен принос от допустимите разходи.

Допустими за финансиране са следните дейности:

•           Дейност 1: Доставка на нови превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви и по изключение с ниски емисии, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства. Дейност 1 е задължителна за включване към всяко ПИИ;

•           Дейност 2: Съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт;

•           Дейност 3: Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта);

•           Дейност 4: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти;

•           Дейност 5: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението;

•           Дейност 6: Организация и управление;

•           Дейност 7: Мерки за информация и публичност.

 

По процедурата е задължително условие кандидатстването в партньорство между две общини и оператор на обществена услуга за превоз на пътници. На етап подаване на ПИИ е необходимо представянето на подписано Партньорско споразумение между общините и превозвача/превозвачите. Общината-кандидат и партньорите участват съвместно в подготовката и/или изпълнението на инвестицията или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от инвестицията. Партньорите участват при изпълнението на ПИИ, като направените от тях разходи в тази връзка са допустими по идентичен начин, както и разходите, направените от крайните получатели.

Община Казанлък има намерение да си партнира по ПИИ с Община Павел Баня, „Балканинвест“ ЕООД– общинско дружество - оператор със сключен действащ Договор за обществен превоз на пътници от 04.01.2020 г. и „Автобусни превози Павел Баня“ ЕООД – оператора, действащ на територията на община Павел Баня. Община Казанлък ще осъществи кандидатстването по процедурата. Двете общини ще проведат съвместно обществена поръчка за подвижен състав и зарядни станции и други при необходимост.

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, в Партньорско споразумение (ПС) следва да са регламентирани ясно правата и задълженията на кандидата и партньорите. В проекта на ПС са определени ролите, задълженията и правата на страните за дейностите по кандидатстване, и при одобрение на ПИИ - за изпълнение на инвестицията съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване по процедурата за подбор с всички последващи техни изменения и допълнения, националното и европейското законодателство. В проекта на ПС се регламентира срок на действие на споразумението – до изтичане на 5 години от датата на одобрение на окончателното искане за плащане или при неодобрение на ПИИ. Регламентирано е и разпределението на средствата от бюджета на ПИИ. В проектобюджета на ПИИ са предвидени следните разходи:

1) Община Казанлък (Кандидат/Краен получател) и "Балканинвест" ЕООД (Партньор 1) – до  5 942 266,80 лв. с ДДС;

2) Община Павел баня (Партньор 2) и „Автобусни превози Павел Баня“ ЕООД (Партньор 3) – до 2  248 800,00 лв. с ДДС.

3) Дейностите за Информация и публичност и Управление на проекта са общи за ПИИ и са на обща стойност 136 517,78 лв.

Така предвиденият бюджет на ПИИ е на обща стойност до 8 327 584,58 лв. с ДДС.

Съгласно насоките за кандидатстване, 10% от допустимите разходи по ПИИ следва да се осигурят като собствен принос, като същите ще бъдат разпределени пропорционално между Община Казанлък и Община Павел баня.

Двете общини следва да осигурят средствата за ДДС за закупуване на подвижен състав и зарядни станции, разход, който е възстановим съгласно националното законодателство и недопустим за финансиране по процедурата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка изискванията на Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Общински Съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел баня, „Балканинвест“ ЕООД и „Автобусни превози Павел Баня“ ЕООД при кандидатстване и изпълнение на проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“ по Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране от Механизма за възстановяване и развитие.

2. Максималната обща стойност на разходите са както следва:

- Община Казанлък: до 5 942 266,80 лв. с ДДС;

- Община Павел баня: до 2  248 800,00 лв. с ДДС;

- Дейности Информация и публичност и Управление на проекта са общи за ПИИ и са в размер: до 136 517,78 лв. с ДДС.

3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Казанлък организацията и изпълнението на всички необходими дейности за подписване на Партньорско споразумение.

4. Одобрява Проект на Партньорско споразумение и упълномощава Кмета на Община Казанлък да го подпише преди крайния срок за кандидатстване по Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност по НПВУ.

5. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства по процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и осигуряване на необходимите разходи за съфинансиране на ПИИ - 10% от допустимите разходи по ПИИ в частта определена за Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/08/2023 г.