РЕШЕНИЕ
№1066
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.08.2023 г., Протокол №60


Относно: ОС_2543/25.08.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1725/18.08.2023 г. относно одобрение на споразумение за партньорство по Програма URBACT IV, проект "AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове", с водещ партньор община Чезена, Италия.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Настоящото предложение се внася на Вашето внимание по повод одобрен проект по Програма URBACT IV, проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”.

С Решение №929/30.03.2023 година Общински съвет – Казанлък дава съгласие на Община Казанлък в качество й на партньор да кандидатства по Програма URBACT IV, проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”.

Цел на програма  URBACT IV  е да насърчи устойчивото градско развитие чрез развитие на капацитета на европейските градове относно разработването на интегрирани градски политики за справяне със специфични проблеми.

Проектът ще разработи методология за конкретни решения относно начина на управляване на дисонантното наследство - на територията на Община Казанлък, такъв паметник е паметник „Бузлуджа“ -  по отворен, приобщаващ и иновативен начин.  Устойчивото управление на дисонантното наследство е възможност да се създадат „лаборатории“ от градски заинтересовани страни на тема европейска идентичност и сходни ценности, използвайки историята като инструмент за ориентация в настоящето и планиране на бъдещето. Иновативния и креативен подход към дисонантното наследство има потенциал да инициира комуникация на темите формално/неформално обучение и устойчив културен туризъм.

Проектът по програма URBACT IV  се разработва с водещ бенефициент Община Чезена, Италия и 8 партньори, в т.ч.

  • Казанлък (България)
  • Лерос (Гърция)
  • Пермет (Албания)
  • Краков (Полша)
  • Гданск (Полша)
  • Лайпциг (Германия)
  • Вила Нова де Сервейра (Португалия)
  • Бетера (Испания).

Партньорството се документира със Споразумение за партньорство, разписано от всички участници в проекта. Организацията за подписване на Споразумението от всички партньори е стартирала на 24.08.2023 г. Краен срок, определен от Програма URBACT IV, за приключване на етапа на разписване на Споразумението за партньорство е 15.09.2023 година.

Забавянето в процедурата по одобрение на Споразумението за партньорство поставя в риск възможността за договаряне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък и партньорите й по проекта.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1, чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Споразумението за партньорство по Програма URBACT IV, проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия,  приложено към настоящия доклад.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Споразумението за партньорство по т.1.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/08/2023 г.