ОС-2538/22.08.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане № 1685/15.08.2023 г., постановено по Адм. дело № 433/2023 г., с което оставя без движение подадената жалба; указва на жалбоподателя А. Атанасов в 7-дневен срок да уточни дали оспорва цялото решение или само част от него и задължава ОбС в 7-дневен срок да предостави, удостовери по делото датата на обнародване на оспореното решение в Държавен вестник.