Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода на Мандат 2019 - 2023 година