РЕШЕНИЕ
№1068
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61


Относно: ОС_2592/15.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за кандидатстване и изпълнение на Концепция за ИТИ с наименование „Устойчив социално-икономически растеж, чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор - Община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 обяви процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с краен срок за подаване на проектни предложения до 27.09.2023 г.

В одобрената от Европейската комисия Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. е заложено основните цели на регионалното развитие на България за периода 2021 – 2027 г. да бъдат постигнати „чрез значителна промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход“, като се дефинира фокус на този подход „ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.“

Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълняват в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 и се състоят от взаимосвързани и допълващи се проекти/проектни идеи, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет.

Отчитайки изискванията на новия интегриран подход и възможностите за преодоляване на междурегионалните и междуобщински неравенства и диспропорции, и за постигане на балансирано развитие на регионите, Община Казанлък насочи усилията си за подготовка на Концепция за Интегрирана териториална инвестиция, отговаряща на представената визия за интегрираност на инвестициите, осигурени от Програмите, финансирани със средства на Европейски съюз за периода 2021 – 2027 г.

Развитието и насърчаването на икономическата активност, както и развитието на регионален туристически продукт са изведени като приоритетни цели в рамките на Плана за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 – 2027 година.

Съгласно Единните указания по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, мерки за сектор туризъм и култура,  и мерки за насърчаване на бизнеса и индустриалните паркове са допустими дейности за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции. 

В тази връзка Община Казанлък инициира създаването на партньорство за подготовка и реализация на Концепция за „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор – Община Казанлък, която да стимулира бъдещото икономическо развитие на региона и туризмът, който е ключов интензивно развиващ се сектор в икономиката на общината, който е базиран на уникалния културен и природен местен потенциал. Проведени са предварителни проучвания, срещи и кореспонденция с потенциални партньори за идентифициране на мерки, насочени към изпълнението на горепосочените приоритетни области.

В резултат на всички предварителни дейности и консултации са идентифицирани следните проекти/проектни идеи за включване в Концепцията за „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“:

Проект №1 „Индустриална зона – Казанлък“

Дейности

Развитие на Индустриална зона – Казанлък като Високо-технологичен парк – Казанлък, в т. ч.:

- изграждане на техническа и инженерна инфраструктура;

- интегрирани инвестиции за изграждане на капацитет за предоставяне на услуги за управление на фирмените ресурси и бизнес процеси;

- интегрирани инвестиции за изграждане на капацитет за предоставяне на услуги за автоматизация на инженерния труд и дигитализация на производството чрез решения, базирани на Индустрия 5.0 и въвеждане на кръгови модели за производството;

- развитие на системата за дуално обучение;

- развитие на система за трансфер на знания в електронна среда с насоченост към новите технологии;

- интегрирани инвестиции за въвеждане на кръгови модели за производство;

- развитие на Технически колеж - Казанлък

Партньори

- Община Казанлък

- „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД

- „Давид Холдинг“ АД

- „М+С Хидравлик“ АД

- „ITBP – България“ ЕООД

-  ППМГ „Никола Обрешков”

- Технически колеж – Казанлък към ТУ София

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Програма „Образование“

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027

 

 

 

 

 

Проект №2 „Изграждане на транспортна връзка в източната част на гр. Казанлък

Дейности

Изграждане на транспортна връзка в източната част на гр. Казанлък с околовръстния път София-Бургас, корекция на реката; изграждане на мостово съоръжение

Партньори

Изпълнява се от Водещия партньор – Община Казанлък

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №3 „Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка“

Дейности

- Подобряване на транспортната свързаност към язовир Копринка - реконструкция на общинския път и изграждане на велоалея от град Казанлък до язовир "Копринка";

- Разработване на веломаршрути на територията на Община Казанлък и община Павел баня;

- Обособяване на кътове (велопарк, зони за почивка с маси и пейки и др.);

- Изграждане на подходяща инфраструктура и закупуване на оборудване за водни спортове;

- Популяризиране на Празниците на долината на тракийските царе – закупуване на сцена, озвучаване, осветление, създаване и реализиране на нови културни продукти;

Партньори

- Община Казанлък

- Община Павел баня

- Сдружение с нестопанска цел „Клуб за спорт и приключения Свободен елемент“;

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №4 „Развитие на туристическия потенциал в община Павел баня“

Дейности

- Развитие на туризъма в община Павел баня чрез надграждане на Чудомирови празници и популяризиране на  туристически обекти и атракции като Зала „Нашенци“, Работилница за кукерски маски и фестивал „Старци в с. Турия“

Партньори

Община Павел баня

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №5 „Развитие на туристическия потенциал в община Мъглиж“

Дейности

Развитие на туристически потенциал – Еко пътека между с. Горно Изворово, общ. Казанлък и Манастир „Св. Николай Чудотворец“ гр. Мъглиж, общ. Мъглиж

 

Културен туризъм на територията на Община Мъглиж (развитие на културни забележителности и атракции опазващи културното наследство, както и активно изживяване и участие в културни прояви и творчески процеси)

Партньори

Община Мъглиж

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

 

 

Проект №6 „Социализация на паметник Бузлуджа“

Дейности

- Подготовка и идеен проект

- Възлагане, изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

- Консолидация - възстановяване на основни инсталации, покривни конструкции и панорамни прозоречни отвори;

Партньори

Община Казанлък

- Областна администрация – Стара Загора

- Фондация „Проект Бузлуджа“

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №7 „Съхранение и опазване на сградата на читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка

Дейности

Етап 1 - Подмяна на дограмите, ремонт на фасадата, изграждане на мълниезащита  и изграждане на покрив на пристройката към сградата на читалището на  Читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка

Етап 2 – Проектиране и извършване на вътрешен ремонт на сградата

Партньори

Изпълнява се от Водещия партньор – Община Казанлък

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №8 „Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново

Дейности

Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново

Партньори

Изпълнява се от Водещия партньор – Община Казанлък

Оперативна програма

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

Проект №9 „Приобщаващо образование и образователна интеграция в община Казанлък“

Дейности

Интегрирани инвестиции за уязвими групи за приобщаването им и подобряването достъпа до образование и обучение, преодоляване на негативните стереотипи - занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, занимания по интереси, кариерно ориентиране, междуучилищен обмен и обменни визити, личностна подкрепа, работа с родители, инициативи за преодоляване на негативните стереотипи.

Партньори

- Община Казанлък

- ОУ „Св. Климент Охридски", гр. Крън

- ОУ „Христо Ботев", с. Енина

- ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Шипка

- НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново

Оперативна програма

Програма „Образование“ 2021 – 2027

 

 

 

Проект №10 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и

устойчиви услуги“

Дейности

Изпълнение на мерки за насърчаване на социално- икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите и деца от 0-3 години – създаване на центрове за работа със семейства, които ще се явяват център за получаване на интегрирана социално- здравни услуги за представителите на целевите групи.

Партньори

- Община Казанлък

- Сдружение „Бъдеще за децата“

Оперативна програма

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

Проект №11 „Подобряване на достъпа до трудова заетост на уязвими групи“

Дейности

Дейността има за цел активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни и безработни лица.

Ще бъде осигурена заетост на неактивни лица в Община Казанлък, Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ и Община Мъглиж

Партньори

- Община Казанлък

- Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“

- Община Мъглиж

Оперативна програма

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

В съответствие с изискванията за прилагане на подхода „интегрирани териториални инвестиции“ е необходимо да бъде подписано споразумение между партньорите за подготовка и изпълнение на Концепцията за „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ – проект на Споразумение за партньорство в Приложение №1.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1, чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с Концепция за „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на  Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

2. Дава съгласие Община Казанлък да бъде водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“.

3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и упълномощава кметът на Община Казанлък да го подпише.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/09/2023 г.