РЕШЕНИЕ
№1070
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61


Относно: ОС_2580/13.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в Общо събрание на акционерите на "Казанлък" АД гр. Казанлък, насрочено на 28.09.2023 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №68-06-3 от 28.08.2023 г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „Казанлък“ АД на основание чл.223 от Търговския закон, което ще се проведе на 28.09.2023 г. от 11:00 ч. в управлението на дружеството, в гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг“ № 1 на при следния дневен ред:

 

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2022 година. Проект за решение – общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2022 година.

2. Годишен финансов отчет за 2022 година. Проект за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет за 2022 година.

3. Доклад на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година. Проект за решение - общото събрание приема доклада на одитора.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2022 година. Проект за решение - общото събрание освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2022 година.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 година. Проект за решение - общото събрание приема предложението на СД.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от отчетната 2022 година. Проект за решение - общото събрание приема предложенията на СД.

Община Казанлък няма избран представител за участие в Общото събрание на акционерите на „Казанлък” АД, гр. Казанлък за получената покана за 28.09.2023 г.

Съгласно чл.38, чл.39 и чл.40 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия е необходимо решение за определяне на представители на община Казанлък в органите на публичните предприятия и търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер. 

Предвид, че Общото събрание е насрочено за 28.09.2023 г. от 11:00 часа, моля доклада да бъде разгледан на извънредното заседание на Общинския съвет на 20.09.2023 г., за вземане на решение за упълномощаване на представител от Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.220 и чл.226 от Търговския закон; чл.38, чл.39 и чл.40 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Драгомир Петков да представлява Община Казанлък в общото събрание на акционерите на „Казанлък” АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 28.09.2023 г. от 11:00 ч. в град Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №1 при определения дневен ред и да гласува със „За” по въпросите от т. 1 до т. 6 вкл., по приложения дневен ред с всички притежавани акции.

2. Задължава Драгомир Петков в качеството му на представител на Община Казанлък в Общото събрание на 'Казанлък' АД да внесе на следващото заседание на ОбС, доклад за взетите решения от 'Казанлък' АД от проведеното общо събрание.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Драгомир Петков – представител на Община Казанлък в Общото събрание на „Казанлък“ АД.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/09/2023 г.