НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, отм. с Решение №1076/28.09.2023 г.

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение № 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение № 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение №1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № 1270/26.03.2015 г., изм. с Наредба № 4, приета с Решение №79/25.02.2016 г., изм. с Решение 228/28.07.2016 г., изм. с Решение №192/14.07.2016 г. на Старозагорският административен съд!), изм. с Решение № 303/30.11.2016 г., с Решение №461/25.05.2017 г., изм. с Решение № 512/27.07.2017 г., изм. с Решение № 743/26.04.2018 г. , изм. с Решение № 930/19.12.2018 г., изм. с Решение № 111/26.02.2019 г. на Старозагорският административен съд, изм. с Решение № 1086/27.06.2019 г., изм. с Решение № 20/19.12.2019 г., изм. с Решение № 78/27.02.2020 г., изм. с Решение № 145/15.04.2020 г., изм. с Наредба № 4 с Решение № 187/25.06.2020 г., изм. с Решение №312/21.12.2020 г., изм. с Решение №349/09.02.2021 г., изм. с Решение №5379/27.04.2021 г. на ВАС, изм. с Решение №483/29.07.2021 г., изм. с Наредба № 4 с Решение № 640/31.03.2022 г., изм. с Наредба № 4 с Решение № 719/30.06.2022 г., изм. с Решение №747/28.07.2022 г., отм. с Решение №1076/28.09.2023 г.


Изтегли документа