РЕШЕНИЕ
№1072
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2578/12.09.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г., в изпълнение на Решение №1025/27.07.2023 г. на ОбС - Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет - Казанлък е постъпило Писмо от Красимир Георгиев - председател на Окръжен съд - Стара Загора относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели - Мандат 2024 - 2028 г. - за Районен съд - Казанлък - 30 съдебни заседатели, в което се посочва, че във връзка с изтичащ мандат на съдебните заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд - Казанлък, е необходимо започване на процедура по предлагане на съдебни заседатели.

На основание чл.68, ал.1, във връзка с чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение изискванията на чл.67 и чл.68 от ЗСВ, по предложение на Председателя на  Общински съвет – Казанлък, с Решение №1025/27.07.2023 г., ОбС създаде Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2024 г. – 2028 г., която да изготви предложение за лицата (кандидати), за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Броят на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет - Казанлък е 30, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.67 от ЗСВ.

В срока обявен за подаването им, постъпиха 12 заявления на кандидати за съдебни заседатели. Документите на кандидатите бяха разгледани на заседания на Временната комисия. След извършване на обстоен преглед за съответствието на документите с изискванията на ЗСВ, всички кандидати бяха допуснати до изслушване, а имената им бяха публикувани на електронната страница на ОбС - Казанлък.

След изтичане на 14-дневния законов срок, кандидатите бяха поканени на изслушване от Временната комисия. Всички кандидати бяха изслушани и одобрени, тъй като всички освен един, вече са били съдебни заседатели.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт,

 

Р Е Ш И:

 

Предлага кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г. лицата:

 

1. Даниела Якова Русева

2. Красимира Цанева Басанова - Чемширова

3. Йовка Христова Атанасова

4. Стефан Тодоров Ванков

5. Румяна Минчева Сотирова

6. Евгения Вълчева Димитрова

7. Елена Колева Динева

8. Ивелина Пенкова Николова

9. Стефка Петрова Колева

10. Дена Сарандева Караиванова

11. Магдалена Желязкова Кунева

12. Красимира Петрова Илиева

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Председателят на Районен съд - Казанлък и лицата от т.1 до т. 12 включително.

 

Участвали в гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.