РЕШЕНИЕ
№1074
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2566/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "ДКЦ Районна поликлиника Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 'Стара планина' №12. Допълва се състав на комисията с 3-ма общински съветника.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №315/21.12.2020 г. на Общински съвет – Казанлък е избран д-р Красимир Костов Пейчев за управител на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД за срок от три години след проведен конкурс. Решението е взето на основание Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Договор №Д.10-1/04.01.2021 г. за възлагане управлението на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД за срок от три години.

Договорът за управление изтича на 05.01.2024 г. поради, което е необходимо да внесем доклад за откриване на процедура по обявяване на конкурс за избор на управител.

Съгласно чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Съгласно чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия при спазване на принципите на чл.12. Един от принципите в чл.12, т.7 от правилника гласи, че членове на органите за управление в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Съгласно чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия органите на местното самоуправление определят условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия.

Съгласно чл.28, ал.1, т.7 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, едноличният собственик на капитала, в лицето на Общински съвет - Казанлък в публичните предприятия - едноличните дружества с ограничена отговорност решава въпросите от компетентността на общото събрание като избира управителя и определя възнаграждението му.

Определянето на критериите за подбор и показателите за тяхното изпълнение и разработването на методика за оценка се извършва от общото събрание, в случая от Общински съвет - Казанлък във връзка с чл.44, чл.45, чл.46 и чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. Те се предоставят на комисията за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура.

Във връзка с провеждането на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол се назначава комисия, състояща се от девет членове, трима от които са независими експерти.  Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на чл.51 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък.“

В хода на дебата Николай Златанов обясни пред общинските съветници, че доклада е заложен с комисия, в която са включени и трима общински съветника. Няма да се посочват имена, тъй като е вероятно комисията да работи през следващия мандат и ще бъде допълнена с нови общински съветници. Председателстващият поясни, че това не е пречка процедурата да бъде продължена и да се събират документите на кандидатите, затова проекта за решение е предложен без конкретни имена.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.63, ал.3 и чл.64 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.20, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.12, т.7, чл.31, чл.32 и чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.28, ал.1, т.7, чл.44 - 52 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

I. Определям Комисия за номиниране на кандидатите на управител на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, както следва:

            Председател: Зорница Антонова - нач.-отдел СД

Членове:        Здравко Балевски – нач.-отдел ПНОЧРОП

                                     Даниела Колева - нач.-отдел ИУС                           

                         ……………………… - общински съветник

                         ……………………… - общински съветник                          

 ……………………… - общински съветник 

 и сменяеми членове:

 ……………………… - независим експерт

 ……………………… - независим експерт

 ……………………… - независим експерт

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски - член на комисията.                      

В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Кольо Байков - гл. юрисконсулт.

В отсъствието на друг член на комисията от общинска администрация, същият да бъде заменен от Иванка Иванова - Секретар на Община Казанлък.

В отсъствието на общински съветник член на комисията, същият да бъде заменен от ………………………………………………………………………...

 

1. Комисията за номиниране, провежда конкурсна процедура в етапите, определени с чл.54 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък.

2. Комисията за номиниране, в изпълнение на чл.44, чл.46, чл.47 и чл.48 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък, провежда конкурса по определените критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение, както и разработената методика за оценка определени с това решение.

3. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, с ЕИК 123527016, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Стара планина” №12.

- срок на договор - 3 /три/ години;

- място на изпълнение на задълженията: „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, ул. „Стара планина” №12.

II. Правила за участие в конкурса:

1. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16,30 часа на 06.11.2023 г. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише №2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.

Концепцията за развитие на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

2. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 13.11.2023 г.  при същите условия.

 

III. Изисквания към всеки кандидат:

1. да притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2. да имат най-малко 5 години професионален опит като лекар с призната медицинска специалност, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност;

3. да не е поставен под запрещение;

4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

Забраните по т. 10 и т.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 

IV. Критерии за подбор при номиниране на кандидатите в съответствие с изискванията по т. III и показатели за тяхното изпълнение, съгласно чл.46 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък:

1. Подходяща образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности, които предпоставят знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията на съответната длъжност в предприятието;

2. професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията - да има 5 /пет/ години на ръководна длъжност;

3. добра репутация - за добра репутация се счита, ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето;

Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

 

V. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.46 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък.

Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък:

1. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

Тежест на критерия – 60%.

2. Устна част /интервю/ - състои се от въпроси по следните теми:

2.1. Познаване на нормативната база: Закон за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на него, Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

 

Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

2.2. Управление собствеността на дружеството, в предвид факта, че е 100% общинска собственост;

2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

Тежест на критерия – 40%.

При получаване на по-висока оценка от минималната, кандидата се допуска до участие в класирането.

3. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.

4. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Общински съвет – Казанлък.

 

VI. Методика и начин за оценка:

1. Определят се минималните оценки, както следват:

1.1. Минимална оценка при оценяване на писмената част – 3,50;

1.2. Минимална оценка при оценяване на устна част /интервю/ – 3,50.

2. Изготвяне на матрици с оценки за всяка една част по отделно:

2.1. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всеки член на комисията за всички кандидати;

2.2. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всички членове за всеки кандидат по отделно;

2.3. изготвя се обобщаваща матрица с окончателни оценки и класиране на кандидатите.

3. Начин на оценка на кандидатите за всяка една от двете части – по десетобалната система за всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

1.1. При получаване на по-висока оценка от минималната за първата част по т.1.1., кандидата се допуска до следващата част - устната;

1.2. При получаване на по-висока оценка от минималната за втората част по т.1.2., кандидата се допуска до участие в номинирането;

1.3. При получаване на по-ниски оценки - кандидатите се отстраняват от конкурсната процедура;

1.4. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на двете части от процедурата за оценка на кандидатите, като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.;

1.5. Комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати.;

1.6. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение.

 

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

2. Автобиография - европейски формат;

3. Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – копия;

Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, се удостоверява с документи посочени в §3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;

4. Диплома за специалност - копие;

5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж;

6. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД - оригинал;

7. Медицинско свидетелство - оригинал;

8. Удостоверение, че лицето не се води  на диспансерен отчет по повод психично заболяване – оригинал;

9. Концепция за развитие на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;

10. Декларация, че не са налице пречки по чл.20, ал.1, т.5 - т.8 от Закона за публичните предприятия;

Всички копия на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и подпис.

 

VIII. Към момента на сключване на договора за управление с номинирания кандидат за управител, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл.20, ал.1, т.9 - т.12 и по чл.20, ал.3 от Закона за публичните предприятия.

 

IX. За нуждите на кандидатите „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова Долина" №6, Гише №2 - „Деловодство“ финансов отчет, който съдържа най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и предмета на дейност на дружеството в тридневен срок от датата на вземане на решението. Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД.

 

X. За провеждане на конкурса се избират следните независими експерти, които да се включат в комисията по номиниране на управител на публичното предприятие „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, които са сменяеми членове:

Представител на РЗИ - независим експерт

Представител на РЗОК - независим експерт

Представител на Български лекарски съюз - независим експерт

           

В отсъствие на друг член от независимите експерти: д-р Кети Маналова - Управител на Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.

 

XI. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет - Казанлък за вземане на решение в петдневен срок. Според класирането комисията номинира до петима кандидати.

 

XII. Определя парична гаранция на Управителя в размер на три-месечно брутно възнаграждение, която той дава за своето управление, съгласно чл.54, ал.1, т.5 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.62, ал.1, т.4 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, която следва да бъде включена в договора за управление на публичното предприятие.

 

XIII. Утвърждава проект на договор за управление на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Стара планина” №12.

 

XIV. Задължава Кмета на Община Казанлък:

1. Да публикува публична покана за предстоящия конкурс на основание чл.53 от цитираната Наредба на интернет страницата на Община Казанлък и в един местен вестник.

 

2. Да изпрати писмо до Регионална здравна инспекция - Стара Загора, Регионална здравно осигурителна каса и Български лекарски съюз за определяне на независим експерт.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.