РЕШЕНИЕ
№1076
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2565/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. С Писмо вх. №ОС-2634/27.09.2023 г., вносителят прави изменения в мотивите на доклада и в Наредба №26.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и отменяне на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, Приета с Решение №483 от 05.03.2003 г., последно изм. с Решение №747/28.07.2022 г.

Действащата към момента наредба е приета през 2003 година, като през годините е изменяна многократно. Необходимо е да бъде актуализирана.

Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

- преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

- материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

- разходи за управление и контрол;

- разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

            Цените за услуги, които ще се актуализират и новите цени за услуги, които ще се включат са много на брой и без приемането на нова наредба и съответно отмяна на действащата, ще се създаде затруднение на гражданите при изпълнението на нормативния акт. С новата наредба се предвижда изменение на подхода при класифицирането на таксите за цени и услуги, като за улеснение на потребителите всеки един вид такси и цени за услуги са изнесени в отделни приложения, съобразно техния вид.

2. Цели, които се поставят с новата Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Целта на приемането на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък е актуализация на цените за услуги и улеснен достъп при работа с нормативния акт.

3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Не са необходими.

 

4. Очаквани резултати от новата Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Да се повиши организацията при работа с нормативния акт, улеснение на гражданите чрез систематизирането на всички такси и цени за услуги в отделни приложения.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, е с правно основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

6. Мотиви за отмяна на Наредба №8 за реда и условията за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини, приета с Решение №545/28.09.2017 г. от Общински съвет – Казанлък:

            В Държавен вестник, брой 17 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., е публикуван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане и с §5 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон е изменен Закона за местните данъци и такси. В него е изменен чл.6, ал.1, б. „в“, като от текста отпадат „детски ясли“ и „детски градини“, и е изцяло отменен чл.81, съгласно който „За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.“. Следователно, считано от 01.04.2022 г. за ползването на детски ясли и детски градини общините не събират такса.

Отпадането на таксите за ползване на детски градини касае както основните форми на педагогическо взаимодействие, които се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация, така и допълнителните услуги по отглеждане на децата по желание на родителите, чрез организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, които са допълнителни педагогически дейности извън държавните образователни стандарти.

Предоставянето на допълнителните услуги е уредено в Закона за предучилищното и училищното образование, като съобразно чл.68, ал.1 от него Община Казанлък оползотвори тази възможност с приемането на Наредба №8 за реда и условията за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Казанлък. Отпадането на правото да се събират местни такси за ползване на детска градина обаче поставя общината в затруднено положение във връзка с предоставянето на услугите по Наредба №8. Същите са специфични с оглед ангажиране на допълнителен човешки и материален ресурс, финансирането на който не се покрива от предоставената от държавата субсидия. На фона на нарастващата инфлация и повишаващите се цени почти ежедневно, финансово нерентабилно би било да се предоставят образователни услуги в детските градини и през почивните дни, които ще натоварват допълнително бюджетите на институциите, или този на Община Казанлък.

От друга страна, намирането на финансово и материално обезпечаване на допълнителните услуги по Наредба №8 става безпредметно предвид факта, че от приемането на тази Наредба през 2017 г. до настоящия момент нито веднъж не е проявен интерес към тези услуги и съответно те не са предоставяни.

7. Мотиви за отмяна на Приложение №1 от Наредба №25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък.

Услугите се посочени в Приложение №1 от Наредба №25 са включени в настоящата наредба към Приложение №32, като представляват административни услуги (Арг. чл.10, ал.1 от ЗНА), поради което трябва да бъдат в наредбата, която урежда всички такси за услугите предоставяни от администрацията.

            Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 07.08.2023 г. в рубриката „Административни актове >  Проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл.26, ал.2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 30.08.2023 г. от 11:00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №6. До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения.“

В хода на дебата вносителят прие предложение направено от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания, а именно: „Точка 1 от Приложение №20 на Наредба №26 да бъде заличена.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.