РЕШЕНИЕ
№1077
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2568/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9566 по КККР на гр. Казанлък с площ 259 кв.м., начин на трайно ползване "За автогараж".


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №1328 от 26.06.2023 година е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на част от квартал 279 на град Казанлък, като се изменя улицата между: осови точки: 693 до 604 в квартал 279. След промяната на уличната регулация е образуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9566, отреден „За гаражи“, в квартал 279.

Улиците са публична общинска собственост на основание чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.8, ал.3 от Закона за пътищата и чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС за тях не се съставя акт за общинска собственост.

Новообразуваният Урегулиран поземлен имот VI-9566 в квартал 279 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1328/26.06.2023 година на кмет на община Казанлък, е отреден „За гаражи“ и няма предназначението на имот, публична общинска собственост. Промяната е отразена в кадастралната карта и регистри на град Казанлък.

Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията  се приемат  с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, ал.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9566 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет пет шест шест) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м., адрес: гр. Казанлък, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За автогараж, при граници: 35167.501.93, 35167.501.26, Предишен идентификатор: 35167.501.26, Номер по предходен план: 9566, квартал: 279, парцел: VI, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9566 (шести за девет пет шест шест), отреден „За гаражи“ в квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1328/26.06.2023 година на кмет на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.