РЕШЕНИЕ
№1079
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2616/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение по чл.15, ал.2 от Закона за държавна собственост за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомства и общини.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че е получено Писмо №08-00-521/01.09.2023 г. от господин Кръстю Кръстев - Министър на културата относно искане от Община Казанлък за предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти – публична държавна собственост:

- Тракийска куполна гробница „Шушманец” със застроена площ от 25,50 кв.м /двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, находяща се на 1 /един/ км. югоизточно от гр. Шипка;

- Тракийска куполна гробница „Голяма гола” („Грифоните”) - могила №114, със застроена площ от 23,90 кв.м /двадесет и три цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, находяща се в района на „Индустриалтехник” ЕООД;

- Тракийска гробница  „Малка  гола” („Хелвеция”) - могила №115, със застроена площ от 10,70 кв.м /десет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, находяща се в района на „Индустриалтехник” ЕООД.,

с указание за допълване на Решение №1030/ 27.07.2023 г. на Общински съвет – Казанлък с посочване на срок за предоставяне на безвъзмездното управление.

В хода на дебата вносителят прие предложението на общинския съветник Мариета Пепелешкова да бъдат допълнени мотивите на доклада, с конкретно посочване на археологичните обекти, които държавата предоставя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.12, ал.4, т.1 от Закон за културното наследство и чл.6 ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Решение на Общински съвет - Казанлък №1030/ 27.07.2023 г., както следва:

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък след решение на Министерски съвет да сключи договор с Министъра на културата на основание чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство.

3. Срокът за безвъзмездно управление на имота и горепосочените археологически обекти предмет на АДС №9342/26.07.2019 да бъде 10 години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.