РЕШЕНИЕ
№1081
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2582/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" като делегирана дейност.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, които реализират широк спектър от дейности с цел гарантиране на социална защита и интеграция на най-уязвимите групи хора. Същевременно поддържа и при необходимост подобрява наличната материална база, съгласно стандартите и критериите за предоставянето на социалните услуги.

Социалната политика на Община Казанлък е насочена към подобряване качеството на живот, създаване на благоприятни условия за реализация и равен шанс за развитие на всички жители. Водена от съпричастност към проблемите и нуждите на хората в неравностойно положение, усърдно проучва и анализира необходимостта от разширяване дейността на съществуващите социални услуги или от разкриването на нови такива.

Социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бе разкрита на 01.11.2021 г. в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.019-0030-C01 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ с определен капацитет 30 места за дневна грижа и 60 консултативна. Съгласно заложените дейности по горепосочения проект, услугата се предоставя за срок от 25 месеца и същата следва да приключи на 10.11.2023 г.

С изпълнението на проекта, дневният център се утвърди като висококачествена и търсена услуга за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания, както и техните семейства. Специализираната среда, в която се реализира социалната услуга предоставя възможност за социална подкрепа, за социално включване на потребителите, участие в разнообразни дейности според техните интереси и ресурс, стимулиране за изграждане на нови умения и затвърждаване и/или усъвършенстване на съществуващи такива, социални контакти и общуване за подобряване качеството на живота им.

С цел постигане устойчивост на изпълнените дейности и резултати от проекта и в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и заложените приоритети в Актуализирания план за действие за изпълнение към нея е необходимо да бъде разкрита нова социална услуга за дневна грижа „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Казанлък като делегирана от държавата дейност.

Във връзка с необходимостта от продължаване предоставянето на социалната услуга извън рамките на проекта, Община Казанлък подаде Заявление до Агенция за социално подпомагане с изх. №1318-9#8/15.08.2023 г. за създаване на нова социална услуга за дневна грижа „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ гр. Казанлък, която да се финансира от държавния бюджет, считано от 11.11.2023 г.

Със Заповед №РД01-1716/04.09.2023 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е издадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ на адрес: гр. Казанлък, община Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок №7), корпус в сградата на Дневна ясла №6 „Надежда“, с капацитет от 30 (тридесет) потребители, считано от 11.11.2023 г., която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

Целева група на социалната услуга са деца с увреждания – двигателни, зрителни, ментални, множествени и др., които обичайно са в невъзможност да се самообслужват, с трайни увреждания, с необходимост от постоянна грижа и подкрепа, както и техните семейства.

Социалните дейности в дневния център ще се предоставят в материално-техническа база, разположена на първи и втори етаж, корпус, част от двуетажна сграда, в която се помещава и Дневна детска ясла №6 „Надежда“, общинска собственост, намираща се в гр. Казанлък, на адрес – кв. „Васил Левски“ (до блок №7). Много добре изградени са инфраструктурни, транспортни и комуникационни връзки, достъп до различни видове обществени услуги, които ще способстват за постигане целите на услугата, подобряване качеството на живот на потребителите и тяхното социално включване.

За предоставянето на дейностите в социалната услуга ще бъде осигурен екип от основни специалисти, служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите и служители, подпомагащи функционирането на услугата както следва: 1 щ. бр. „Управител“; 1 щ. бр. „Социален работник“; 1 щ. бр. „Социален педагог“; 1 щ. бр. „Специален педагог“; 2 щ. бр. „Психолог“; 1 щ. бр. „Медицински специалист“; 1 щ. бр. „Рехабилитатор“; 2 щ. бр. „Трудотерапевт“; 1 щ. бр. „Логопед“; 1 щ. бр. „Касиер/домакин“ (на 4 ч. раб. ден);  4 щ. бр. „Детегледач“; 1 щ. бр. „Шофьор“; 1 щ. бр. „Огняр/работник поддръжка“ (на 4 ч. раб. ден), общо 18 щатни бройки.

На основание чл.84 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, социалните услуги се създават с решение на Общинския съвет в съответствие с предварителното одобрение от Агенцията за социално подпомагане.

Необходимите средства за създаването на цитираната по-горе нова социална услуга ще бъдат осигурени от Община Казанлък чрез извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за делегиране от държавата дейности във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, при съобразяване на чл.18 от Постановление №108 от 09.08.2023 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси предлагам новосъздадената услуга да бъде определена като разпоредител с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Казанлък.

Първостепенните разпоредители с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно чл.11, ал.13 от Закона за публичните финанси.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.15, т.7 и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за социалните услуги; чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги и чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси,

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Казанлък, с държавно финансиране считано от 11.11.2023 г.

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши необходимите законови действия, свързани с откриване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ гр. Казанлък.

3. Дава съгласие броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет - 30 деца.

4. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва: 1 щ. бр. „Управител“; 1 щ. бр. „Социален работник“; 1 щ. бр. „Социален педагог“; 1 щ. бр. „Специален педагог“; 2 щ. бр. „Психолог“; 1 щ. бр. „Медицински специалист“; 1 щ. бр. „Рехабилитатор“; 2 щ. бр. „Трудотерапевт“; 1 щ. бр. „Логопед“; 1 щ. бр. „Касиер/домакин“ (на 4 ч. раб. ден);  4 щ. бр. „Детегледач“; 1 щ. бр. „Шофьор“; 1 щ. бр. „Огняр/работник поддръжка“ (на 4 ч. раб. ден), общо 18 щатни бройки.

5. Дава съгласие предоставянето на новата социалната услуга като делегирана от държавата дейност да се извършва от 11.11.2023 г.

6. Определя социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Казанлък за второстепенен разпоредител с бюджет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.