РЕШЕНИЕ
№1083
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2558/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 70 100,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя с площ 7010 кв.м, представляваща реална част от УПИ VIII-460, отреден "За стопанска дейност", с обща площ 81996 кв. м в кв. 40 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление наш вх. №168-543-1/2023/19 г. от Неждет Яшар, управител и едноличен собственик на капитала на „ТРОН“ EООД и на „ДЕЛТА“ ЕООД за доброволно прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №1504/12.09.2022 година на кмет на община Казанлък, относно новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-460, отреден “За стопанска дейност“ с обща площ 81 996 кв. м в квартал 40 по ПУП на село Дунавци. Новообразуваният с плана урегулиран поземлен имот обединява имоти, собственост на дружествата, съгласно Нотариални актове №№21, т. 12, н. д. 2337/21.06.2012 г., 104, т. 3, н. д. 650/1999 г.;  Договори №Д08-47/2014 г. и вписани в СВ Акт №128, т. 1, н. д. 133/20.01.2009 г., Акт №117, т. 11, н. д. 2229/14.06.2012 г; Акт №2, т. Х, вх. рег. 8229/28.09.2007 г; Акт №66, т. 31, н. д. 6351/13.11.2015 г.; Акт №107, т. 29, д. 6047/29.11.2021 г., както и включените части от заличената улична регулация, с обща площ 7010 кв. м. За общинската земя е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4347 от 01.03.2023 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1375, вх. №1375/14.03.2023 г., Акт №88, т. 5, н. д. 961.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. Представени са документи, че едноличният собственик на капитала на „ДЕЛТА“ ЕООД е приел решение, с което отказва да закупи общинска земя, включена в новообразувания имот.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 29 841,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404068128/01.02.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 70 100,00 лева, без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“  от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС - Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

4347/ 2023г.

 

„ТРОН” EООД

 

70 100,00

 

За стопанска дейност

Реална част с площ 7010 кв. м от УПИ VIII-460 в  кв. 40 с обща площ 81996 кв. м по ПУП на село Дунавци.

2. Определя пазарна цена от 70 100,00 (седемдесет хиляди и сто) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 7010 (седем хиляди и десет) кв. м, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-460 (осми за четири шест нула), отреден “За стопанска дейност“ с обща площ 81 996 кв. м в квартал 40 (четиридесет) по ПУП на село Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №1504/12.09.2022 година на кмет на община Казанлък, при граници: УПИ IV-429, УПИ III-430, улица, УПИ V-446, УПИ VI-431, УПИ VII, алея, улици, път Казанлък –София и УПИ Х, УПИ IХ, УПИ IХ-461, улица.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка, да сключи договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя –„ТРОН“ ЕООД, ЕИК 123083337, седалище и адрес на управление: ул. „Изгрев“ №25, село Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Неждет Яшар, едноличен собственик на капитала.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Трон“ ЕООД, представляван от Неждет Яшар, адрес: „Изгрев“№25, село Дунавци.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.