РЕШЕНИЕ
№1105
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2575/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 83199.30.15, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 467 кв. м, в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-3956-1/31.08.2023 г. от Илия Иванов, в качеството си на заявител и заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 83199.30.15, община Казанлък, гр. Шипка, НТП „нива“, по КККР на гр. Шипка, одобрена със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 83199.30.14, 83199.30.289, 83199.30.13, 83199.30.21, 83199.30.16, 83199.30.295.

Разработено е техническо задание и схема на проектното трасе, от които става ясно следното:

 • За нуждите на обект: „Временно преместваемо съоръжение – фургон за съхранение на инвентар“ в ПИ с идентификатор 83199.30.15, в землището на гр. Шипка, община Казанлък е необходимо захранване с ел.енергия, за което, съгласно Становище №4531872/29.08.2022 г. за присъединяване към електропреносната мрежа на ЕВН България КЕЦ Казанлък, присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от съществуващ стълб № 3-3 от мрежа НН на изв. А, захранена от ТП 3 Шипка, извод СН Опълченец, п/ст Сахране. Предвижда се полагане на нов кабел ниско напрежение от електромерно табло, попадащо в улична регулация, в границите на населеното място до ПИ с идентификатор 83199.30.15 по КККР. Общата дължина на трасето е 177.28м., като 7.51м. от тях попадат в регулационните граници на гр. Шипка, а останалите 169.77м. – извън урбанизирана територия.

Предложеното трасе на електропровода преминава през: второстепенна улица в очертанията на град Шипка от о.т.221 до о.т.222, с площ на сервитута 7 кв.м. и дължина на трасето 7,51 м. и ПИ с идентификатор 83199.30.295 – публична общинска собственост, с НТП за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на сервитута 170 кв.м. и дължина на трасето 169.77 м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

 • Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 83199.30.15, община Казанлък, гр. Шипка, НТП „нива“, по КККР на гр. Шипка, одобрена със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 83199.30.14, 83199.30.289, 83199.30.13, 83199.30.21, 83199.30.16, 83199.30.295., като предложеното трасе на електропровода преминава през второстепенна улица очертанията на град Шипка от о.т.221 до о.т.222 и ПИ с идентификатор 83199.30.295.
 • Одобрява план-схема за трасе на ел.провод в регулацията на гр. Шипка от о.т.221 до о.т.222.
 • 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

  4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземления имот, засегнат от парцеларния план за електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 83199.30.15, община Казанлък, гр. Шипка, НТП „нива“, по КККР на гр. Шипка, одобрена със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който ще засегне следния поземлен имот, общинска собственост:

  Имот

  Местност

  Вид

  територии

  Трайно

  ползване

  Вид собственост

  Дължина

  на трасето

  по имоти

  в л.м.

  1

  83199.30.295

  Шипка

  земеделска

  За

  селскостопански, горски,

  ведомствен път

  Общинска

  публична

  169,77м.

  5. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Илия Иванов - с. Овощник.

  Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 05/10/2023 г.