РЕШЕНИЕ
№1107
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2577/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 62983.42.40, с начин на трайно ползване "нива", с площ 6000 кв. м., в местност "Узун Ада", в землището на с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-5678-3/25.08.2023 г. от Алиосман Арабаджъ, в качеството му на собственик, с искане за издаване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване ведно със схеми на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 62983.42.40 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 6000 кв. м., в местност „Узун Ада“, землище на с. Розово, при граници и съседи: 62983.42.51 – „нива“, 62983.42.24 – „нива“,  62983.42.23 – „нива“, 62983.42.22 – „нива“,  62983.42.21 – „нива“, 62983.42.20 – „нива“, 62983.42.18 – „нива“, 62983.42.58 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“,  62983.42.19 – „нива“.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“, с цел изграждане на вилна сграда.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имотът попада в рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности /Ок/. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободно застрояване в зона Ок са: до 15м. височина кота корниз, макс. плътност на застояване до 30%, коефициент на интензивност 1,5 и 50% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп би могъл да се осъществи от юг, от съществуващ местен път с идентификатор 62983.259.28, през имот с идентификатор 62983.42.58 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Хаджи Буков Азмак“, по КККР на с. Розово, одобрена със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“,

което налага по изключение, поради липса на друга техническа възможност и оправдана икономическа реална възможност, преминаване през ПИ с идентификатор 62983.42.58 – общинска собственост, по КККР на с. Розово, за достъп до съществуващ местен път с идентификатор 62983.259.28.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „ За обекти, за които транспортния достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага да се проведе процедура по промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до поземления имот, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот, съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд, се извършва след предварително съгласие на Общински съвет.                                                                                                             

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП – план за застрояване и регулация за ПИ с идентификатор 62983.42.40 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 6000 кв. м., в местност „Узун Ада“, землище на с. Розово, при граници и съседи: 62983.42.51, 62983.42.24, 62983.42.23, 62983.42.22, 62983.42.21, 62983.42.20, 62983.42.18, 62983.42.58, 62983.42.19, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“ и изграждане на вилна сграда.

2. Дава разрешение за изработката на ПУП – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор 62983.42.40 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 6000 кв. м., в местност „Узун Ада“, землище на с. Розово, засягаща следния ПИ:

- ПИ с идентификатор 62983.42.58 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Хаджи Буков Азмак“, по КККР на с. Розово, одобрена със Заповед №РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

3. Одобряване на заданията по т.1 и т.2, съставени от възложителя.

4. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.2 част от ПИ с идентификатор 62983.42.58 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, с цел изграждане на трасе на пътна връзка.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – три години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Алиосман Арабаджъ - с. Александрово, община Павел баня.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.