РЕШЕНИЕ
№1108
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2583/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332, по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх.№94-А-6244-1#1/12.09.2023 г. от Таир Ахмед, Селиме Ахмед, с адрес за кореспонденция: с. Шейново и Атанас Георгиев, Ема Георгиева с адрес за кореспонденция: с. Шейново, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ III-876, кв.66 по план за регулация на с. Шейново, Поземлен имот с идентификатор 83106.501.876. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 83106.501.876 с площ 979 (деветстотин седемдесет и девет) кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.876 с проектна площ 17 кв. м. (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332), попада в улична регулация между осови точки 175-176а по план за регулация, одобрен със Заповед №478 от 1965 г.

Във връзка с искането за разделяне на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с лица към ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Ген. Св. Мирски“ на УПИ III-876, кв.66 по план за регулация на с. Шейново и дарение на част от поземления имот попадащ в улична регулация е изготвен проект за изменение на КККР за Поземлен имот с идентификатор 8316.501.876, като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332 с площ 17 (седемнадесет) кв. м., съгласно скица-проект №15-48275-18.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собствениците на Поземлен имот с идентификатор 83106.501.876 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б. “В“ от ЗР на ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от Таир Ахмед, Селиме Ахмед, Атанас Георгиев и Ема Георгиева, както следва:

1.1 При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ III-876, кв.66 по план за регулация на с. Шейново, даряват на община Казанлък, собствеността върху земя част от Поземлен имот с идентификатор 8316.501.876, като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332 с площ 17 (седемнадесет) кв. м., съгласно Скица-проект №15-48275-18.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

1.2 Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 73,10 лв. (седемдесет и три 0,10 лева), съгласно Удостоверение за ДО №7404071948/13.09.2023 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за приемане на дарението по т.1, като всички такси издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Таир Ахмед и Селиме Ахмед, с адрес за кореспонденция: с. Шейново, Атанас Георгиев и Ема Георгиева с адрес за кореспонденция: с. Шейново.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.