РЕШЕНИЕ
№1109
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2589/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно - транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с НТП "за друг вид производствена дейност", в землището на гр. Казанлък, засягащ ПИ с идентификатор 35167.42.403 - с НТП "за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ с идентификатор 35167.42.314 - с НТП "напоителен кана;", с цел достигане до път от Републиканската пътна мрежа Казанлък - Бузовград; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация – Казанлък е постъпило Заявление №194-В-3402-3/24.08.2023 г. от Веселин Тодоров с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 35167.42.12 с НТП „за друг вид производствена дейност“, върху части от ПИ с идентификатор 35167.42.403 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 35167.42.314 – с НТП „напоителен канал“ в землището на гр. Казанлък. За ПИ с идентификатор със Заповед №719/16.07.2010 г. на кмета на община Казанлък е одобрение на ПУП – ПЗ, план схеми и парцеларни планове на елементи на техническата инфраструктура.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗООЗ за обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект, което налага да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот, съобразно приложената транспортно-комуникационна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, върху земи от общинския поземлен фонд, се извършва след предварително съгласие на Общински съвет.  

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12 може да се осъществи чрез премостване на  ПИ с идентификатор 35167.42.314 с НТП „напоителен канал“, преминаване през ПИ с идентификатор 35167.42.403 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и достигане до ПИ с идентификатор 35167.42.402 – с НТП „за местен път“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с НТП „за друг вид производствена дейност“, в землището на гр. Казанлък, с площ 2332 кв. м., при граници и съседи: 35167.43.314, 35167.42.401, 35167.42.14, върху части от ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 35167.42.403 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 35167.42.314 – с НТП „напоителен канал“, с цел достигане до път от Републиканската пътна мрежа Казанлък-Бузовград.

2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 35167.42.403 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост, с приблизителна площ от 260,19 кв. м., с цел изграждане на трасе на пътна връзка.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.2 – две години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Веселин Тодоров – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.