РЕШЕНИЕ
№1110
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2595/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, план - схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП "нива, територия "земеделска", категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност "Дерлика", землище на с. Розово, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от "нива" в "за вилно строителство" и изграждане на вили за гости. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-5678-2/25.08.2023 г. от Алиосман Арабаджъ, в качеството му на собственик на имот, с искане за издаване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване, в едно със схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП „нива“, територия „земеделска“, категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност „Дерлика“, землище на с. Розово,  при граници и съседи: 62983.33.41 – „нива“, 62983.33.23 – „нива“, 62983.33.25 – „нива“, 62983.33.21 – „нива“, 62983.33.39 – „нива“, 62983.42.61 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“, с цел изграждане на вили за гости.

Съгласно Общия устройствен план на община Казанлък имотът попада в: рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности /Ок/. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободно застрояване в зона Ок са: до 15 м. височина кота корниз, макс. плътност на застояване до 30%, коефициент на интензивност 1,5 и 50% минимална площ за озеленяване.

Съгласно заданието за проектиране, транспортният достъп би могъл да се осъществи от запад, през съществуващия селскостопански път с идентификатор 62983.42.61 до местен път с идентификатор 62983.259.28 – „местен път“ от общинската пътна мрежа.

С мотивираното предложение за План за регулация се предлага  да се обособи нов УПИ I-40 в нов кв.1033 с площ: 3997 кв. м.                                                              

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.          

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване, план-схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност „Дерлика“, землище на с. Розово, при граници и съседи: 62983.33.41 – „нива“, 62983.33.23 – „нива“, 62983.33.25 – „нива“, 62983.33.21 – „нива“, 62983.33.39 – „нива“,  62983.42.61 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Алиосман Арабаджъ - с. Александрово, община Павел баня.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.