РЕШЕНИЕ
№1114
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2600/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми и парцеларни планове за техническата инфраструктура за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и с начин на трайно ползване НТП: 35167.97.2 - "нива" с площ от 1775 кв.м. и 35167.97.3 - "нива" с площ от 2195 кв.м, "земеделска територия", местност "Големите ливади" в землище гр. Казанлък с цел изграждане на "производствени и складови дейности и Оо" 2. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор и с НТП: 35167.96.449 и 35167.56.36 - "селскостопански, горски ведомствен път", общинска публична собственост в "местен път", съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи за достигане до общински път четвърто клас Казанлък с. Овощник. Предварително съгласие и за премостване на общински напоителен канал ПИ 35167.56.428. 3. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-6925-3-1/07.08.2023 г.– Алекс Атанасов и Красимир Бъцков с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори: 35167.97.2 и 35167.97.3, с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, “земеделска територия“, местност „Големите ливади“ с площ съответно  от  1755 кв.м. и 2195 кв.м, в землище Казанлък.

ПИ  35167.97.2 е с граници и съседи: 35167.97.39 - „нива“, частна собственост; 35167.97.11-„нива“, частна собственост, 35167.97.3 - „нива“ - частна собственост, 35167.96.449-„с.стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост 35167.97.1- „складова база“, “урбанизирана територия“.

ПИ 35167.97.3 е със  граници и съседи: 35167.97.3 - „нива“,  частна собственост; 35167.97.11-„нива“, частна собственост, 35167.97.4 - „нива“ - частна собственост, 35167.96.449-„с.стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост.

Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи от север чрез ПИ с идентификатор 35167.96.449 и 35167.56.316 с начин на трайно ползване „селскостопански, горски ведомствен  път“, общинска публична собственост и чрез премостване на общински напоителен канал 35167.56.428 до местен път четвърти клас Казанлък-Овощник.

Инвестиционните намерения на възложителите да се пристрои допълнителни помещения и обособяване складове за промишлени стоки.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф (смесена многофункционална зона).

Предвидени са следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 15м височина.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.21 и чл.29 от ЗОЗЗ,

  

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми и парцеларни планове за техническа инфраструктура за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и с начин на трайно ползване /НТП/: 35167.97.2 - „нива“ с площ от 1775 кв.м. и 35167.97.3 - „нива“ с площ от 2195 кв.м., “земеделска територия“, местност „Големите ливади“ в землище Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива и промяна предназначението в „за производствени и складови дейности и Оо“. План за застрояване предвижда свързано застрояване между двата имота с височина до 15м, до 70% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на интензивност и мин.30% озеленяване;

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатори и с НТП: 35167.96.449 и 35167.56.316 - „селскостопански, горски ведомствен  път“, общинска публична собственост в „местен път“, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи за достигане до общински път четвърто клас Казанлък село Овощник. Предварително съгласие и за премостване на общински напоителен канал ПИ 35167.56.428;  

3. Определяне срок за предварителното съгласие по т.2 –две години;

4. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Алекс Атанасов и Красимир Бъцков.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.