РЕШЕНИЕ
№1123
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62

 

Относно: ОС_2627/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС oт Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Коева - зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на чл.161 от Изборния кодекс кметът на община Казанлък, след регистрацията си в ОИК като кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. излиза в отпуск за времето от регистрацията си до обявяването на резултатите от изборите.

На основание чл.39 ал.2 от ЗМСМА за времето от регистрацията ми като кандидат в предстоящите избори до вземане на решение от Общински съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община, със заповед ще бъда замествана от Даниела Димитрова Коева - заместник кмет по строителство, инфраструктура и транспорт.

Съгласно чл.42 ал.6 от ЗМСМА, Решение №2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК и Писмо с изх.№МИ-06-341/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 Крайния срок за регистрацията на кандидатите в ОИК Казанлък е 26.09.2023 г., поради което внасям настоящия доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.42, ал.6 и ал.8 от ЗМСМА във връзка с чл.161 от ИК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира Даниела Коева, заместник кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата – 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

2. На временно изпълняващия длъжността кмет на община, за времето през което изпълнява длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно чл.259 ал.1 от КТ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.