ПОКАНА № 3

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 11.12.2023 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_25/30.11.2023 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 - 2027.
(С Решение №3/05.12.2023 г., ОбС отлага за разглеждане за следващо заседание!)
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък

изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_17 От дата: 07.12.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ