Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2024 г. – 2027 г.