ОС-143/05.01.2024 г. - Писмо от Ива Радева  - Областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-1/04.01.2024 г. с която връщат Решение №14/22.12.2023 г. на ОбС Казанлък, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.