ОС-147/09.01.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение №432/05.12.2023 г. по Адм. дело №4/2022 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 29.12.2023 г.